Gamlestads torg etapp 2

Beställare
Göteborgs Stad, Park och naturförvaltningen
Omfattning
gestaltningsprogram, gestaltning, kostnadskalkyl
Plats
Gamlestaden, Göteborg

Krook & Tjäder har tillsammans med Park och naturförvaltningen i Göteborg stad arbetat fram ett gestaltningsprogram. Syftet med gestaltningsprogrammet är att det ska användas som övergripande koncept för fortsatt arbete med planen och gestaltningen av de allmänna platserna i etapp 2 för Gamlestads torg.

Blågröna stråk – Floddelta
Gamlestaden ruvar på historien om Göteborgs grundande. År 1473 lät Sten Sture den äldre anlägga staden Götaholm som senare blev Nya Lödöse vid Säveåns mynning. Staden växte snabbt och blev en viktig handelsplats. Under 1800-talet blev Gamlestaden centrum för svensk industri. Gamlestadens Fabriker och SKF vittnar fortfarande om stadsdelens rika historia. Allt tack vare vattenkontakten.

Därför föll det sig naturligt att utgå från vatten och dess väg genom landskapet vid gestaltningen av det offentliga rummen i Gamlestaden etapp 2. Likt ett floddelta som fragmenterar landskapet i mindre öar letar sig vegetationen och det synliga dagvattnet in i Gamlestadens hårdgjorda miljöer och bildar platser inbäddade i grönska. Säveåns betydelse som transportmedel samt det forna eklandskapet i området återspeglas i landskapselement, som till exempel bänkar och spänger, som flödar genom stadsdelen och binder samman platserna dels formmässigt dels historiskt. Allt i en riktning mot Säveån.

Fortsatt finns framtida möjligheter att koppla Gamlestaden ut mot Göta älvs strand. Därmed slutar inte denna etapp i fixerade målpunkter utan skapar ett nätverk av blågröna stråk som i framtiden kan kopplas an.

Gestaltningsprogrammet ska användas som en prioriteringsordning för att säkerställa karaktär och materialval på platserna vid senare samordning med byggherrar, ledningsdragning etc. Etapp 2 består av 5 olika platser inom Gamlestaden och vi har valt att lyfta fram delområde 2, Lilla Gamlestads torg och 3, gångfartsgatorna, då dessa områden innehåller kvalitéer som skulle kunna appliceras på stadsmiljön inom Vallgraven. Arbetet har även integrerat biodiversitet och olika ekosystemtjänster som tex dagvattenhantering.

Relaterade projekt - Landskap
Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Hamnbassängen

Hamnbassängen

Ångfärjeparken

Ångfärjeparken

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

HEX Väderskydd

HEX Väderskydd

Vyn

Vyn

Parklets

Parklets

Havsbadet

Havsbadet

Livräddartorn

Livräddartorn

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Lundby Park

Lundby Park

KUNGSTORGET

KUNGSTORGET

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Gamlestads torg etapp 2

Gamlestads torg etapp 2

Bron Landvetter flygplats

Bron Landvetter flygplats

Brf Cortado

Brf Cortado

Street Moves Gamlestan

Street Moves Gamlestan

Street Moves Helsingborg

Street Moves Helsingborg

Arkitekterna Krook & Tjäder