Göteborg

Bräckeskolan

Kund Lokalförvaltningen

PlatsVästra Hisingen, Göteborg

KategoriTransformationUtbildning

Uppdraget

Bräckeskolan på Västra Hisingen, Göteborg står inför en transformation med syfte att både utöka och modernisera sin verksamhet. Här planeras renovering och förädling av befintlig skolbyggnad men också en tillbyggnad för att kunna ta emot och skapa trivsamma miljöer för fler elever. Först ut i projektet är den nya skolbyggnaden och därefter följer renoveringen av befintliga lokaler.

Krook & Tjäders arkitekter har haft uppdraget att gestalta och ta fram bygglov för projektet, i nära samarbete med beställaren. Hållbarhet är ett viktigt ledord som genomsyrat såväl den övergripande processen som ner i detalj i materialval för hela byggnaden.

Bräckeskolan

Förutsättningar, gestaltning, omfattning

Det nya huset som placeras väster om befintlig skolbyggnad består av två huskroppar som smälter samman och omfattar tre våningar. Detta kommer förutom praktiska ämneslärosalar även inrymma matsal och kök. Gestaltningen hämtar tydlig inspiration i och samspelar med den svenska 40-talsarkitektur som den befintliga skolbyggnaden är uppförd i, men med ett modernt uttryck.

Huset ges en stomme av KL-trä och betong samt en fasad i puts och gult tegel, inspirerat av den tidstypiska arkitekturen från 40-50-talet. En arkad tonar ned byggnadshöjden mot innegården och ger väderskydd och accentuering av matsalens placering, något som också återkopplar till den äldre skolbyggnaden.

Bräckeskolan

Naturen och omgivningen inspirerar

Bräckeskolan som är belägen i naturskönt läge nära Krokängsparken använder naturen i stor utsträckning i undervisningen. Detta har man även tagit fasta på och inspirerats av i gestaltningen, bland annat i färgval. Interiört väljs en naturlig färgskala som tagits fram i samråd med skolans elevråd och genom elevenkät.

Nybyggnationen planeras inledas sommaren 2022 och hela projektet med transformationen av Bräckeskolan planeras stå färdigt i sin helhet i mitten av 2026.

Bräckeskolan
Bräckeskolan
Bräckeskolan
Bräckeskolan

Visualiseringar: Krook & Tjäder

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster