Utvecklingsförslag för Sloalyckan i Falkenberg av Krook & Tjäder

Falkenberg

Utvecklingsförslag Sloalyckan

KundFalkenbergs kommun

PlatsFalkenberg

KategoriStadsbyggnad

Social hållbarhet står i fokus i detta projekt där Krook & Tjäder har tagit fram ett utvecklingsförslag för bostadsområdet Sloalyckan i Falkenberg.

Sloalyckan har stor potential med sitt centrala läge och närheten till naturen runt Gruebäcken. Trots detta är det idag ett utsatt område, vilket till viss del har sin grund i hur det är uppbyggt. Odefinierade ytor bidrar till en känsla av att området är övergivet och skapar en mental barriär mellan Sloalyckan och villaområdet i väst. För att förändra detta har Krook & Tjäders planeringsarkitekter jobbat fram ett utvecklingskoncept som utgår från tre ledord: trygghet, stolthet och mobilitet.

Strategin för att öka tryggheten kretsar kring att skapa en bättre uppsikt. Entréer och balkonger riktas mot öppna ytor och belysning tillsätts för att ge stråk en offentlig karaktär. Befintliga hus förses med uteplatser som har direkt koppling till lägenheter på bottenplan och skapar en närvaro på de outnyttjade innergårdarna. Tvättstugorna som idag skapar osäkra baksidor och tillhåll flyttas till en central del av området. I deras ställe placeras odlingslotter som öppnar upp innergårdens fina koppling till grönstråket och bäcken.

Lekplatsen i söder är en av flera nya målpunkter som lockar till sig besökare från andra delar av staden och skapar en plats där människor från olika socioekonomiska bakgrunder möts. En blandning av verksamheter och bostäder gör området befolkat hela dygnet.

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster