Fammarp

Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

KundPrivat

PlatsFammarp, Halmstad

KategoriStadsbyggnad

På uppdrag av en privat markägare har Krook & Tjäder tagit fram en utbyggnadsskiss för en tomt på landsbygden i Fammarp, utanför Halmstad. Underlaget är en tidig skiss vars syfte är att stödja markägarens dialog med kommunen genom att visa möjligheter för området.

Fammarp

Förutsättningar, platsen, tomten

I projektet har Krook & Tjäders arkitekter och landskapsarkitekter samarbetat för att ta fram ett förslag som tar avstamp i platsens värden och förutsättningar. Tomten är omgiven av befintliga bostäder och en gammal champinjonfabrik samt odlingslandskap som övergår i hav.

Omgivningens stråk, grusvägar och landskapselement är ett formspråk i sig som kan införlivas i tillkommande bostadsbebyggelse. I mötet mellan befintligt och nytt skapas ett gaturum som kan agera bygata och binda ihop området. Det spridda odlingslandskapet, träden och närheten till havet är värden som redan finns på platsen. Förslaget visar hur utbyggd bebyggelse kan bidra till detta och höja kvaliteten på det befintliga sammanhanget.

Kilformen på tomten tillsammans med en variation av byggnadshöjder skapar siktlinjer över landskapet och vattnet. Förslaget möter flera behov med olika bostadsmöjligheter som villor, radhus och flerbostadshus med upp till fem våningar. Denna blandning genererar totalt 295 nya bostäder på tomten med den luftiga landskapskänslan bibehållen.

Fammarp planskiss

Omgivningens stråk, grusvägar och landskapselement är ett formspråk i sig som kan införlivas i tillkommande bostadsbebyggelse.

Gröna värden

I linje med det omgivande odlingslandskapet tillåter bostadsområdet gemensamma odlingar som ger möjlighet till viss självhushållning. Mötesplatser och samlingsytor kombinerat med växthus kan bidra till en ökad livskvalitet och personligt minskat CO²-avtryck för brukarna. Befintliga träd utgör gröna kvaliteter ur ett ekologiskt perspektiv men även upplevelsemässigt för framtida besökare och boende på platsen. Dessa trädrader är en del av kulturlandskapet och bidrar till att definiera de landskapliga rummen och betona riktningen mot havet.

Ett spännande uppdrag på en plats med många möjligheter.

Fammarp planskiss

Mötesplatser och samlingsytor kombinerat med växthus kan bidra till en ökad livskvalitet.

Fammarp planskiss
Fammarp karta

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster