Visualisering av Park Central i Göteborg. Vy från framsida.

Göteborg

Park Central

KundNCC, Jernhusen

PlatsGöteborg

KategoriKontorPublika byggnader

Krook & Tjäder har med utgångspunkt i en tävlingsvinst fått uppdraget att rita Park Central. Projektet omfattar en ny kommersiell byggnad med stationshall för Västlänken Station Centralen - östra uppgången.

Byggnaden uppförs i anslutning till den nya stadsdelen Centralstaden, norr om Göteborgs Centralstation.

Park Central får en viktig roll som första byggnad i en större stadsdel i förändring. Här sätts ambitionsnivån och för medborgaren visas omsorgen om platsen. På så sätt blir byggnaden viktigt för den mentala framtida bilden av området.

Park Central, visualisering vy från parken med grupp av människor i förgrund
Park Central visualisering visar fasad med cyklister i förgrund
Visualisering ovanifrån visar Park Central och platsen i centrala Göteborg. Utblick mot älven.

Byggnadens gestaltning utgörs av en stram och skandinavisk design, med en fokus på materialitet för att skapa en välkomnande och varm karaktär präglad av tegel, trä och glas.

Park Central är utformad av trä- och glasvolymer som vilar på en gedigen tegelsockel. Som en tydlig gest mot staden har ett snitt genom volymerna gjorts där tegelfasaderna följer med in i stationshallen för att förtydliga dess publika funktion. Byggnadens volym har disponerats på ett sådant sätt att den uttrycker en tydlig horisontalitet som utgör en bas för de kommande högre husens vertikalitet.

Visualisering av Park Central framsida mot park
Visualisering av Park Central fasad i regnväder

En aktiv sockelvåning inhyst av restauranger, butiker och lokaler bidrar till en social stadsdel som präglas av möten, liv och rörelse. Kopplingen till Bergslagsparken och de intilliggande torgen är viktiga faktorer där byggnaden tar sin roll som en del av stadsmiljön runtom.

Visualisering av Park Central visar sockelvåning med verksamheter.

En byggnad med stark karaktär och identitet.

Stor fokus i projektet har legat i att skapa en byggnad som görs tilltalande för brukaren och får en given plats i stadsrummet. Ambitionen är att skapa en byggnad som göteborgarna ska vara stolta över både från långt håll som nära inpå. Tillsammans med en eller flera konstnärer har projektet även ambitionen att skapa en historia runt byggnaden för att fånga barnperspektivet genom olika medel. En byggnad med stark karaktär och identitet som binder samman den omkringliggande staden och utgör en entré till det kommande området Centralstaden.

Visualisering av Park Central från marknivå
Visualisering av Park Central uppifrån med byggnader i bakgrunden

Byggnadens femte fasad - taket, får en framskjuten roll i projektet. Här speglas parken bredvid och skapas en attraktiv yta att vistas på för hyresgästerna. Grönska året om skapar mervärde även för den omgivande bebyggelsen i stadsdelen då den blir väl synlig ovanifrån.

Visualisering av Park Central takterrass
Park Central flygvy
Visualisering av Park Central takterrass

Med sitt centrala läge och funktion som handels- och kontorsbyggnad med ca 1800 kontorsplatser samt station för Västlänken, kommer Park Central fungera som nod och destination för både göteborgare och turister.

Park Central väntas stå klart 2026.

Park Central visualisering interiör glasgård
Park Central interiör kontor
Visualisering Park Central stationshall
Park Central visualisering från park

Visualiseringar: Krook & Tjäder

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster