Gärdsgård och åker, Laholms kommun

Laholm

Jordbruksmarks­utredning Laholms kommun

KundLaholms kommun

PlatsLaholm

KategoriStadsbyggnad

Jordbruksmarksutredningen för Laholms kommun utgör ett kunskapsunderlag för kommunens översiktliga planering och är en kartläggning, analys och värdering av jordbruksmarken i
kommunen utifrån dess olika värden. En tredjedel av Laholms kommun består av jordbruksmark och utgör en värdefull resurs ur ett nationellt såväl som regionalt och lokalt perspektiv. Jordbruksmarken omfattar åker, betesmark och ängsmark.

Vägledande domslut visar att all mark som brukas bedöms vara brukningsvärd jordbruksmark. Detta innebär att allt ianspråktagande av jordbruksmark för exploatering behöver motiveras. För att en exploatering ska kunna motiveras behöver dess syfte utgöra ett väsentligt samhällsintresse.

Utredningen som Krook & Tjäder utfört på uppdrag av Laholms kommun presenterar ett tillvägagångssätt för hur bedömningen inför beslut om planläggning eller lovgivning vid förfrågan om utbyggnad på jordbruksmark kan se ut.

Allé och rapsfält, Laholms kommun
Slåtter i Veinge. Arkivbild, Hallands konstmuseum.

Slåtter i Veinge. Arkivbild, Hallands konstmuseum.

30% av Laholms kommun utgörs av jordbruksmark

Jordbruksmark, Laholms kommun

Med en omfattning på en tredjedel av Laholms kommun, motsvarande cirka 26 000 hektar, är jordbruksmarken av strategisk betydelse på både lokal och nationell nivå. Dess roll sträcker sig bortom enbart livsmedelsproduktion, och inkluderar även andra ekosystemtjänster.

Jordbruksmarkens värden kan delas in i produktionsvärden och övriga värden. Genom att tydliggöra dessa kan en mer nyanserad bedömning göras av markens potentiella användningsområden.

Produktionsvärdena delas upp i två kategorier: markbundna faktorer och faktorer för aktuellt brukande, och avgörs bland annat av storlek på fält, storlek på områden, fältens form och underliggande jordarter samt hur den aktuella marken brukas.

Övriga värden inkluderar ekosystemtjänster, som till exempel biologisk mångfald, kulturmiljövärden, sociala- och rekreativa värden samt möjlighet till klimatanpassning.


Nedan ges exempel på fältformer som är mer eller mindre rationella att bruka. Grön är bäst, grå sämre och röd är sämst.

Åkermark, Laholms kommun
Fältformer, Laholms kommun
Karta, landskapskaraktärer, Laholms kommun

I ett vägledande kapitel sammanställdes och redovisades jordbruksmarkens brukningsvärde utifrån kommunens landskapskaraktärer. Laholms kommun erbjuder flera olika landskapskaraktärer varav samtliga innehåller större eller mindre mängd jordbruksmark.

På ett generellt plan har jordbruksmarken inom respektive landskapskaraktär ett par gemensamma nämnare. Bedömningen av jordbruksmarkens brukningsvärde kan därför generaliseras utifrån vilken landskapskaraktär den tillhör och rekommendationer formuleras för respektive landskapskaraktär.

Minskningen av jordbruksmarken i hela landet under de senaste decennierna utgör en betydande utmaning för livsmedelsförsörjningen och beredskap i matproduktionen. Återställning av tidigare brukad mark och skydd av befintlig jordbruksmark blir därför allt mer aktuellt och nödvändigt för att säkerställa en långsiktig och hållbar livsmedelsproduktion.

Genom utredningen erhåller Laholms kommun en djupare förståelse för jordbruksmarkens mångfacetterade värden och kan därigenom fatta välgrundade beslut gällande markanvändning och planering för framtiden.

Fribete, Laholms kommun
Allé, rapsfält, Laholms kommun

Utredningen i sin helhet finns att ta del av via Laholms kommuns översiktsplan.

Till kommunens hemsida
Åkermark, Laholms kommun

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster