Arenakvarteret översikt alla delar

Göteborg

Arenakvarteret 2030

Scandinavium och Valhallabadet har i decennier utgjort en central del av Göteborgs kulturliv och evenemangsscen. Arenorna har stått värd för otaliga konserter, sportevenemang, mässor och andra evenemang som har satt sin prägel på staden.

Nu står dessa ikoniska byggnader inför en avgörande tid där kommunen överväger att riva stora delar och bygga nytt från grunden. Vi menar att det, i en tid präglad av klimatkrisen, är fel och att det finns bättre lösningar!

Arenakvarteret i Göteborg flygbild

Flygvy över Scandinavium och Valhalla idag.

Klimatet i fokus: En ansvarsfull strategi


Att riva och bygga nytt är en extremt resurskrävande process som genererar stora koldioxidutsläpp. I en värld som kämpar med klimatförändringar är det avgörande att vi tar ansvarsfulla beslut som minimerar vår negativa påverkan på miljön.

I stället för att riva stora delar av Scandinavium och Valhallabadet menar vi i detta förslag att man bör transformera området inom nuvarande kvartersmark söder om Valhallagatan. Förslaget innebär att en stor del av befintliga strukturer bevaras, moderniseras och tillbyggs för att skapa ett attraktivt och modernt evenemangskvarter.

Enligt initiativets beräkningar kan vi genom att arbeta med omvandling och tillbyggnad minska koldioxidavtrycket med 80% jämfört med den rivning och nybyggnation som kommunen överväger. Detta innebär en betydande miljövinst och bidrar till Göteborgs ambitioner att bli en mer hållbar stad.


Avsiktsförklaring cirkulärt byggande Göteborg:

”Göteborgs stads fastighets- och anläggningsägare lovar att: genom återbruk och andra cirkulära lösningar bidra till måluppfyllelse i enlighet med stadens miljö- och klimatprogram och avfallsplan med ambitionen att återbruk – där så är relevant – alltid är förstahandsvalet senast år 2025, i såväl ny- som ombyggnation”

”Avsiktsförklaringen ska bidra till att Göteborgs klimatavtryck är nära noll 2030.”

Arenakvarteret uppifrån

Arenakvarteret flygvy. Volymer och mark i anspråk.

Arenakvarteret möjlig transformation. Etapper

Arenakvarteret visionsbild. Transformation och påbyggnad av befintliga strukturer.

Avgörande fördelar jämfört med förslaget som kommunen överväger

Snabbare genomförande: Transformationen kan genomföras minst 5 år snabbare än stadens nuvarande planering, vilket ger Göteborg en modern evenemangsarena betydligt tidigare.

Lägre kostnad: Transformationen kräver en betydligt lägre investering jämfört med nybyggnation. Beräkningar visar en besparing på minst 3 miljarder kronor.

Kulturvärde: Bevarande av stadens arkitektoniska arv, bland annat Nils Wedels modernistiska glasmosaik som funnits på Valhalla sedan invigningen 1956.

Ekologisk hållbarhet: Transformationen ger en kraftigt minskad klimatpåverkan jämfört med nybyggnation, vilket är avgörande i en tid av klimatkris.

Social hållbarhet: Breddidrott, motionärer, skolidrott och andra verksamheter kan fortgå utan avbrott under transformationen.

Effektivare drift: Den sammanhållna utformningen ger lägre driftkostnader på lång sikt.

Bevarad mark: Transformationen tar mindre yta i anspråk och frigör värdefull kommunal mark för andra ändamål och/eller ökade intäktsmöjligheter.

Intilliggande verksamheter: Transformationen respekterar Svenska Mässans behov av expansionsytor och undviker intrång på deras fastighet.

Strategisk placering: Scandinavium behåller sin centrala position i kvarteret, vilket garanterar optimal tillgänglighet och attraktionskraft.

Arenakvarteret badhus

Valhallabadet visionsbild.

Arenakvarteret visionsbild visualisering

Scandinavium visionsbild. Volymstudie, möjlig gestaltning.

Arenakvarteret visionsbild visualisering

Scandinavium visionsbild. Volymstudie, möjlig gestaltning.

Valhallabadet, visionsbild. Volymstudie, möjlig gestaltning.

Ett innovativt och klimatsmart alternativ för Göteborgs framtid

Vårt förslag för Scandinavium och Valhallabadet representerar ett klimatsmart alternativ för Göteborgs framtid. Genom att fokusera på hållbarhet, kostnadseffektivitet och bevarande av kulturhistoria skapar projektet ett modernt och attraktivt evenemangskvarter som bidrar till stadens identitet och tillväxt, utan att belasta miljön ytterligare.

Att riva Scandinavium och Valhallabadet vore ett kortsiktigt beslut med långsiktigt negativa konsekvenser för klimatet och staden.

Vi menar att transformationen är den enda vägen framåt för att skapa en modern och attraktiv evenemangsarena som bevarar arvet, bidrar till en hållbar framtid och stärker Göteborgs attraktionskraft.

Arenakvarteret visionsbild Scandinavium

Scandinavium visionsbild.

Arenakvarteret Scandinavium visionsbild

Scandinavium visionsbild.

Scandinavium visionsbild

Scandinavium visionsbild. Volymstudie, möjlig gestaltning.

Förslaget är framtaget av Anders Carlsson, fastighetskonsult, i samarbete med Krook & Tjäder. Initiativet och arbetsgruppen är helt fri från ekonomiska intressen och alla andra former av särintressen. Det finns inga fastighetsbolag, fastighetsutvecklare eller andra former av investerare bakom kulisserna.

Visualiseringar: Krook & Tjäder

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster