Kungstorget i Helsingborg drönarbild översikt

Helsingborg

Kungstorget

KundHelsingborgs Stad

PlatsHelsingborg

KategoriLandskapsarkitekturStadsbyggnad

I samarbete med Helsingborgs stad har Krook & Tjäder utvecklat nya Kungstorget och tagit fram en gestaltning för den nya Cykelsnäckan, en väderskyddad cykelparkering. Torget ska bli ett grönt nav med fokus på människor och cyklister.

Kungstorget i Helsingborg översiktsbild

Gestaltningen av torget framhäver och ramar in den nya entrén till Helsingborg C, kopplingen till havet och den mänskliga skalan. Genom tydliga flöden som dirigeras runt gröna öar bildas olika rumsligheter på torget.

Som del av gestaltningen har vi formgett ett stort tak som sätter cykeln och människan i centrum. Taket blir en skulptur som symboliserar både en av de gröna öarna i landskapsgestaltningen och en egen unik publik byggnadssymbol för cykelparkering.

Kungstorget i Helsingborg landskapsarkitektur gröna öar framför entrén till Helsingborgs C
Kungstorget i Helsingborg människor i miljö landskapsarkitektur

Kungstorget är en mycket central plats i Helsingborg med stora flöden av trafikanter. Helsingborg C besöks dagligen av stora mängder resenärer, och utöver dessa tillkommer även angöring och leveranser till Helsingborg C och hotellet Marina Plaza.

Vid utformningen av torgytan har hänsyn tagits till dessa flöden, med extra stort fokus på vistelse för fotgängare och cyklister, så att torget fungerar optimalt för alla användare. Mot kajkanten har ett stort trädäck också gestaltats vilket bjuder på vistelseytor nära hamnbassängen.

Upphöjda planteringar i granit delar in torgets flöden och rumsligheter.

På granitmurarna som omger växtbäddarna finns gott om sittmöjligheter. Planteringsvolymerna fungerar också som avgränsande barriärer mot fordon. Att höja planteringsöarna ger även rum åt rötter för stora träd ovan tågtunnelns högt placerade tak. Sittplatserna runt planteringsöarna kompletteras med tillgängliga sittbänkar vid Helsingborg C:s entré.

Innan Kungstorget blev just torg fanns här en bangård. Med den omedelbara närheten till Helsingborg C är kopplingen till järnvägen tydlig på platsen. Gult marktegel i fiskbensmönster knyter an till den nyanlagda Drottninggatan och kopplar till Helsingborgs historia med flera framträdande tegelbruk som präglat stadsbilden.

Markteglet sektioneras med band av granit och symboliserar stiliserade järnvägsspår som leder upp till centralstationen. Granitbanden förstärks ytterligare med järnvägsinspirerad linjeavvattning och belysningsmaster.

Översikt framifrån visar Kungstorget i Helsingborg, marktegel, planteringar och cykelparkeringen med sedumtak
Detaljbild visar marktegel på Kungstorget i Helsingborg

Den väderskyddade cykelparkeringen är gestaltat som en symbol för cykelns centrala del i nutida och framtida mobilitet.

Konceptet började som en byggnad som skulle bli en juvel på platsen. För att bevara de viktiga utblickarna mot havet som platsen besitter togs byggnadens väggar bort i gestaltningsarbetet och cykelparkeringen sänktes ned.

Hål genom väderskyddets lummiga tak tillåter frodig grönska under taket.

Cykelparkeringen vy framifrån
Cykeltaket öppning i tak
Cykelparkeringen på Kungstorget vy från insida

Med hjälp av en smäcker konstruktion och en välvd form på takets undersida svävar taket över platsen och skapar skydd samtidigt som det speglar omgivningarna av havet, platsen, grönskan och människorna.

Hela konstruktionen är flyttbar för att möjliggöra framtida ev. tunnelbygge under platsen.

Kungstorget i Helsingborg landskapsarkitektur drönarbild

Projektets detaljprojektering har utförts i nära samarbete med Norconsult.

Vi vill rikta ett särskilt tack till Helsingborg Stad för förtroendet vi fått i arbetet med Kungstorget.

Fotograf: Werner Nystrand

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster