Tangentoppen flygvy

Nesodden

Tangentoppen

KundTangentoppen AS

PlatsNesodden, Norge

KategoriBostäderStadsbyggnad

Bostadsprojektet Tangentoppen ska bidra till en positiv utveckling av Tangen centrum på Nesodden med nya gröna stadsrum och en varierad och färgrik bebyggelse.

Boligprosjektet skal bidra til en positiv utvikling av Tangen sentrum på Nesodden med nye grønne byrom og en variert og fargerik bebyggelse.

Tangentoppen

Volymfördelningen definierar nya offentliga och gröna stadsrum – både i anslutning till Vestveien och Tangentens kommunhus. Uteplatserna ansluter till befintlig grönska. För att aktivera stadsrummen har verksamhetslokalerna på första plan en hög täthet av entréer. Delar av bebyggelsen är uppdelade som byggnader intill varandra för att skapa en nerskalad, varierad och stadsmässig känsla. Färgsättning förtydligar indelningen. De 50 lägenheterna har varierande storlekar – anpassade för en bred målgrupp.

Volumdisponeringen definerer nye offentlig og grønne byrom – både i tilknytning til sentrumsgata Vestveien og kommunehuset Tangenten. Uterommene knytter an til eksisterende grøntdrag. For å aktivisere byrommene har næringslokalene i plan 1 stor tetthet av innganger. Deler av bebyggelsen inndeles som bygninger satt inntil hverandre for å skape en nedskalert, variert og bymessig bygningsmasse. Fargesetting tydeliggjør inndelingen. De 50 leilighetene har varierte størrelser -tilpasset en sammensatt beboergruppe.

Tangentoppen
Tangentoppen uteplats
Tangentoppen

Gröna tak, gatuträdgårdar och medveten dagvattenhantering med regnbäddar bidrar till hög blågrön faktor, artmångfald, frodiga uteplatser och mötesplatser. Projektets placering i centrum, precis vid busshållplatsen, uppmuntrar till minskad bilanvändning. Tillfartsvägen kommer att regleras om från körbana till gatugård, med trafik anpassad för cyklisters och gåendes villkor.

Grønne tak, gatetun og bevisst overvannshåndtering med regnbed bidrar til høy blågrønn faktor, artsmangfold og frodige uterom og møteplasser. Prosjektets plassering i sentrum, “rett ved buss-stoppet”, stimulerer til redusert bilbruk. Atkomstveien omreguleres fra kjøreveg til gatetun, med ferdsel på de myke trafikantenes premisser.

Tangentoppen
Tangentoppen

WIR Arkitekter, nuvarande Krook & Tjäder Oslo, har arbetat med projektet från detaljplan till genomförandeskedet.

WIR Arkitekter har gjennomført detaljreguleringen av planområdet og er prosjektets arkitekt i gjennomføringsfase.

Tangentoppen
Tangentoppen situationsplan
Tangentoppen

Visualiseringar exteriör: Tegmark

Visualiseringar interiör: EVE images

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster