Visualisering av Börshuset i Malmö

Malmö

Börshuset

På Skeppsbron i hjärtat av staden, i direkt anslutning till centralstationen och kanalerna ligger Malmö Börshus. Byggnaden har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1870-talet. På den tiden en livlig mötes- och handelsplats, idag en kontorsbyggnad som delvis står öppen för allmänheten. Upplevelsen idag är dock att byggnaden trots sitt centrala läge fört en ganska anonym tillvaro de senaste åren, något man i detta transformationsprojekt vill ändra på.

På uppdrag av Wihlborgs arbetar Krook & Tjäder idag med en transformation av Malmö Börshus. Projektet syftar till att modernisera och säkerställa att byggnaden möter förväntningarna på ett modernt kontorshus samtidigt som de historiska kvaliteterna bevaras och lyfts fram interiört och i stadsrummet.

Börshuset

Med transformationen hoppas beställaren attrahera nya hyresgäster men också skapa en mer inbjudande mötesplats för Malmöborna - en lykta på Skeppsbron, väl synlig och annonserad från alla väderstreck.

Börshuset

Börshuset i dess nuvarande skepnad har genomgått flera tillägg och renoveringar under åren, med det senaste tillskottet från 1980-talet. Det aktuella projektet innefattar såväl renovering av byggnadens äldre delar som en större ombyggnation av tilläggen från 80-talet, för att möta förändrade behov men också för att skapa en mer energieffektiv och hållbar byggnad.

I samband med ombyggnationen tas en ny gestaltning fram för glasfasaderna som tillkom under 80-talet, med utgångspunkt i den befintliga stommen som är i gott skick. Till de nya fasaderna väljs hållbara material och stor fokus ligger vid att skapa en gestaltning som harmoniskt samspelar med och lyfter fram formspråket i Börshusets äldre delar. Detta görs bland annat genom att varsamt se över detaljering, rytm och proportioner.

Börshuset i Malmö

Byggnadens interiör kommer i stor mån att bevaras och omsorgsfullt restaureras.

Byggnadens interiör, både de delar som är original samt de som tillkom på 1980-talet, kommer i stor mån att bevaras och omsorgsfullt restaureras. Dessa områden har utsökta material som sandsten, mässing och marmor, vilka kommer att framhävas interiört. Syftet är att skapa en byggnad som inte bara är funktionell utan också vacker och inspirerande.

Börshuset innertak
Börshuset trappräcke
Börshuset interiör

Ett öppnare Börshus, Platsen i staden.

Ett viktigt steg för att göra Malmö Börshus mer öppet och tillgängligt består i att öppna upp för co-working-verksamhet och skapa en centralt placerad, gemensam lobby. Den överbyggda ljusgården ges ett nytt glastak och blir navet för hela byggnaden. Entréerna i flera väderstreck leder naturligt in till detta rum, även om det är första gången man besöker Börshuset.

Den föreslagna renoveringen inrymmer även en ny konferensanläggning, en restaurang på bottenvåningen samt takterrasser och underjordisk parkering för cyklar och bilar. Längs med kanalen uppförs en ny uteservering som delas mellan restaurangen och konferensanläggningen.

Börshuset lobby

Restaurangverksamheten blir en viktig pusselbit för att göra Börshuset mer tillgängligt för allmänheten. Malmö stad har under lång tid arbetat med att aktivera kanalkanterna och genom projektet finns en tydlig målbild att koppla samman och skapa en vidare förlängning av kajstråket. Med en nyanlagd uteservering i väster nära vattnet hoppas vi kunna skapa ytterligare en framsida på byggnaden samt öka rörelse kring fastigheten även utanför kontorstid. Genom terrasseringar tas nivåskillnaderna i utemiljön upp och skapar rumslighet. Här ritas också mer utebelysning och grönska in med bland annat planteringslådor för att ge en lummig känsla till det idag mer hårdgjorda området.

Transformationen av Malmö Börshus hoppas förvandla denna centrala, historiska byggnad till ett mer hållbart, inbjudande och vackert inslag i stadsbilden – den pärla den förtjänar att vara.

Börshuset i Malmö

Syftet är att skapa en byggnad som är funktionell, vacker och inspirerande.

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster