Vitsippans Förskola

Beställare
Älmhults kommun
Omfattning
Ombyggnad och tillbyggnad (BTA) 6400 m2
Plats
Älmhults kommun

Förskolan med fyra nya tillbyggda avdelningar erbjuder utrymme för totalt sex avdelningar. 

Planen är uppbyggd kring en neutral kommunikation mellan alla sex avdelningar, tillagningskök och personalavdelningen. Den tillbyggda delen mot norr kopplas samman med befintlig byggnad genom en glasad länk till befintligt skyddsrum som fungerar som lekhall. 

I den intilliggande Haganäsparken bedriver uteförskolan Kojan verksamhet och kan på så sätt dra nytta av närheten till Vitsippans förskola med service som mathantering, personallokaler m.m. och samtidigt ha sin egen avdelning som bas på morgnar, kvällar och kalla vinterdagar. 

Befintliga material som fasad- och taktegel återkommer även i tillbyggnaden. För att bryta ner skalan och skapa en mjukare miljö in mot skolgården ligger här en lägre byggnadsvolym i obehandlad lärk som innehåller kommunikationsutrymmen och entréer till de tre norra avdelningarna samt länk till den befintliga byggnaden. Taket är här försett med sedumtak som dämpar buller och har en utjämnande effekt på inomhustemperaturen.Med fokus på lokalt omhändertagande av dagvatten bidrar dessa takytor även till att utjämna dagvattenflöden och kan minska det totala avrinningsvattnet med cirka 50 procent. Vatten från tillbyggnadens norra mark- och tegeltaksytor infiltreras ut i skogen mot norr.


Skolgården har anpassats för de olika avdelningarna. De två småbarnsavdelningarna har en gemensam lekgård, de större barnen har fått en ny lekgård i anslutning till befintlig lekkulle och skogsområde mot norr och uteförskolan har en lekgård som ligger i direkt anslutning till Haganäsområdets rika natur- och friluftsliv. På denna gård placeras även sandlek, odlingslådor samt en terrass som används vid måltider och ett intilliggande skyddat utrymme för utevila.

Vitsippans förskola stod klar år 2013.

Relaterade projekt - Utbildning
Tornets Förskola

Tornets Förskola

Håstens förskola

Håstens förskola

Bräckeskolan

Bräckeskolan

Borås Kulturskola

Borås Kulturskola

Sannaskolan

Sannaskolan

Strömskolan

Strömskolan

Kyllared skola

Kyllared skola

Ljud & Bildskolan

Ljud & Bildskolan

Fridaskolan

Fridaskolan

Vitsippans förskola

Vitsippans förskola

Arkitekterna Krook & Tjäder