Växjö med regional framtidsvision

Beställare
Växjö kommun
Omfattning
Översiktlig planering, scenarier, storytelling
Plats
Växjö

Växjö - en knutpunkt i södra Sveriges inland. Staden ingår i en region av glesbygd med visst avstånd till de kustnära städerna och dess dragningskraft. En utmaning med stora möjligheter. Just nu pågår arbetet med att uppdatera Växjö kommuns översiktsplan. Krook & Tjäder fick, tillsammans med Trivector i uppdrag att ta fram olika scenarier för Växjö kommuns långsiktiga utveckling, ett underlag för diskussioner i kommunen och dialog med medborgarna. Scenarierna är framtagna för att möta en önskvärd framtid på tre olika sätt.

För att alla involverade skulle få en tydlig bild av framtidsvisionerna valde vi att gestalta våra idéer genom storytelling, berättelser utifrån fiktiva personer som vi får följa en dag i det framtida Växjö. Ett uppskattat pedagogiskt grepp som skapade nyfikenhet och öppnade upp för dialog, insikt och delaktighet. 

Scenario 1: Staden Växjö
Växjö stad är en tät och sammanhängande storstad. För att hålla nere avstånden växer staden inåt och på höjden istället för på bredden. Staden förtätas och kompletteras genom att bland annat industrimark, parkeringsytor och delar av grönytor omvandlas till en hög och tät blandstad. Dessutom finns flera höghus runtom i staden. Fler boende i staden bidrar till ett sjudande stadsliv, en livskraftig service och handel. Fler attraktioner tillkommer i staden vilket utvecklar besöksmålet Växjö

Scenario 2: Det flerkärniga Växjö
Växjö stad har förutom centrum tre tydliga kärnor som länkas samman med ett antal fokusorter där en stark utveckling har skett. I dessa orter och stadsdelar finns förutsättningar för variationsrika boendemöjligheter, vardagsliv och attraktiva mötesplatser. Varje fokusort har ett centrum med service och barnomsorg i anslutning till pendlarhållplats. Inom orterna är det gång- och cykelavstånd till allt. Staden och orterna utvecklas längs de stråk som bildas. 

Scenario 3: Regionkärnan Växjö-Alvesta
Centralorterna Växjö och Alvesta utgör tillsammans en stark arbetsmarknadsregion med flera betydande företag och med goda väg- och järnvägskopplingar till övriga landet. Orterna Växjö, Gemla, Åryd och Alvesta kompletterar och stärker varandra med olika funktioner. Alvesta kompletteras med regionala verksamheter som undervisningslokaler för universitetet. Gemla och Åryd växer till viktiga boendeorter med goda möjligheter till pendling och närhet till natur och landsbygd. Växjö och Alvesta förtätas kring befintliga och nya stationer.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Oceanparken

Oceanparken

Masthusen

Masthusen

Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter

Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Gustav III torg

Gustav III torg

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen

Båstad Station

Båstad Station

Prästviken

Prästviken

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

Lyckholm

Lyckholm

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Arkitekterna Krook & Tjäder