Strukturskiss Maria station

Beställare
Helsingborgs Stad
Omfattning
Ny stadsdel med ca 800 bostäder, förskola, mobilitetshus, närservice, parker m.m
Plats
Helsingborg

På uppdrag av Helsingborgs Stad har Krook & Tjäder ritat ett stadsbyggnadsförslag för utvecklingen av en ny stadsdel vid Maria station. Strukturen bildar underlag för kommande detaljplanearbete. Området omfattar ca 85 000 m2 och kommer när det är fullt utbyggt rymma runt 800 bostäder, förskola, mobilitethus, närservice mm.

Krook och Tjäder har haft som utgångspunkt att skapa en hållbar stadsdel med en struktur som uppmuntrar till hållbara val i vardagen. Den nya stadsdelen utvecklas alldeles intill en tågstation som servar ett stort område.

Mobilitetsfrågan har varit särskilt viktig att hantera. Genom att placera busshållplats och attraktiv parkering för bilpool, cyklar, sparkcyklar etc i direkt anslutning till stationen samt lägga parkeringshus ett par hundra meter längre bort uppmuntras ett hållbart resande. Parkeringshusen som ligger i områdets norra utkant servar även de boende och bidrar till en miljö utan biltrafik i bostadskvarteren.

En utgångspunkt för uppdraget har också varit att skapa en stadsdel där olika boendeformer integreras och vävs samman. Bebyggelsestrukturen innehåller både radhus och flerbostadshus, ofta i samma kvarter. Kvarteren knyts samman av gångfartsgator och små gemensamma parker, lekplatser och platsbildningar. Detta bidrar till en integrerad miljö med en mängd gemensamma mötesplatser som bidrar till social sammanhållning och hållbarhet.

Dagvattenfrågan är ytterligare en hållbarhetsaspekt som är viktig på platsen. Områdets lutning och markbeskaffenhet gör att stora mängder dagvatten måste tas om hand. Krook & Tjäder har i samarbete med NSVA utvecklat principer för hur detta ska gå till som bygger på ett öppet dagvattensystem, en serie dagvattendammar i en park utmed spårområdet samt en större dagvattendamm i områdets västra del.

Krook & Tjäder har lett workshops med uppdragets intressenter - byggherrar, stadsbyggnadskontoret, NSVA, gatukontoret m fl, för att tidigt i processen fastställa en gemensam målbild kring exploatering, hållbarhetsaspekter, karaktär och parkeringslösningar.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Arkitekterna Krook & Tjäder