Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Beställare
Lunds kommun
Omfattning
30 000 kvm
Plats
Lund

Krook & Tjäder har som ett av tre arkitektkontor blivit inbjudna av Lunds Kommun och Skanska att presentera ett gestaltningsförslag för kvarteret Häradshövdingen. Området är belägen precis väster om centralstationen i Lund. Vårt förslag utgår från en konferensanläggning med tillhörande hotell och kontor på ca 30.000 kvm.

Förslaget, som går under namnet ”Lund - Stad av sten”, har inspirerats i både materialval och struktur av Lunds historiska stadskärna. De fem byggnadsvolymerna som omgärdar den tingsrätt Hans Westman ritade på 50-talet har ett oregelbundet formspråk i plan för att bilda variationsrika gaturum, stråk och tydliga platsbildningar, likt Lunds äldre delar. Majoriteten av byggnaderna uppförs i rött tegel som är ett vanligt inslag i staden. I kontrast till detta utförs den lägsta, och hemligaste, byggnaden kongressen istället i ett ljusare slammat tegel för att korrespondera med den gamla tingsrätten.

De sex byggnadsvolymerna binds samman av en gemensam bottenvåning som är öppen för allmänheten. Ut mot Västra Stationstorget ligger hotellets lobby och restaurang. Tingsrättsbyggnaden fungerar som en av entréerna till konferensen och i kontorsdelen, lagd mot söder, finns flera publika lokaler som nås både inifrån kvarteret och utifrån gatan. De många entréerna och blandade funktionerna gör att Lunds centrum förlängs till väster om spåren, till skillnad från idag då centrumverksamheten nästan uteslutande är förlagd på östra sidan.

Utöver byggnadskompositionen har en omfattande landskapsplan utarbetats för platsen. Stadsrummen kring kv. Häradshövdingen ska bli gröna oaser där träd, växter och dagvattenhantering är verktyg för att dirigera flöden och definiera nya allmänna platsbildningar och rum. Grönstråket som löper längs Klosterkyrkans mur förstärks och bryts ner i skala och detaljering för att bli ett lummigt trädgårdsrum. Nya destinationer längs stråket blir Västerport i söder, det nya stationstorget i norr och flera mindre platsbildningar i form av mindre piazzor som bildar ett pärlband av mötesplatser kring den nya konferensbyggnadens entréer och Hans Westmans tingsrätt.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Arkitekterna Krook & Tjäder