Hållbar småstad - handbok för planering av levande kvarter

Beställare
-
Omfattning
-
Plats
-

Att bygga hållbart ska inte vara komplicerat. Arkitekterna Krook & Tjäder har tillsammans med Trivector tagit fram en handbok för den hållbara småstaden med konkreta exempel på enkla och kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras på kvartersnivå. Handboken riktar sig till de som arbetar med hållbar stadsutveckling på en kommun och byggherrar som är delaktiga i stadsbyggnadsprocessen.

Åtgärderna kan passa alla kommuner, men har särskilt valts ut med tanke på den lilla kommunen, med de begränsningar i ekonomi och resurser som det innebär. De hjälper oss att höja ambitionsnivån i stadsbyggandet och ger ett mervärde till hela stadsdelen. Handboken fungerar som ett bra verktyg för att lyfta hållbarhetsfrågorna i ett tidigt skede, vilket ökar sannolikheten att de genomförs.

I handboken finns konkreta åtgärder för stadsrum och stadsliv, hälsa och välbefinnande, resurshushållning, grönska och ekosystemtjänster och klimat- och miljöpåverkan. Förslagen sträcker sig från den enkla bänken inbäddad i grönska vid en bostadsentré som lockar till social samvaro till den klimatsmarta byggnadsstommen i trä. Tanken är att kommunen ska kunna plocka ut de åtgärder de vill se genomförda i ett område och ta med i detaljplaner, markanvisningsavtal, kvalitetspro­gram och i dialogen med byggherrarna. 

Handboken har tagits fram i samarbete mellan olika aktörer och har finansierats av Region Skåne, Bjuvs kommun och den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande. Idén till handboken kom med anledning av att Bjuvs kommun står inför en omvandling av ett stort område till bostäder och önskade stöd i dialogen med byggherrarna kring hållbarhet. Kjell-Åke Holmgren har bidragit med kostnadsuppskattningar för de olika åtgärderna.

För mer information, kontakta Emma Olvenmyr, planeringsarkitekt och CityLab-samordnare på Krook & Tjäder.

 

Ta gärna del av och bläddra i handboken här.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Oceanparken

Oceanparken

Masthusen

Masthusen

Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter

Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Gustav III torg

Gustav III torg

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen

Båstad Station

Båstad Station

Prästviken

Prästviken

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

Lyckholm

Lyckholm

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Arkitekterna Krook & Tjäder