Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Beställare
Diös
Omfattning
-
Plats
Östersund

Omvandlingen av Gustav III’s torg är unik i Östersunds nutida utveckling av stadskärnan både vad gäller tillskapandet av nya offentliga rum och omfattningen av exploateringen. Syftet med transformationen är att utveckla och stärka stadskärnan genom att möjliggöra för ökade flöden av människor genom kvarteret, skapa trygga offentliga mötesplatser och att stärka stråket mellan Campus och stadskärnan. Även efter exploateringen är angivna platser för kollektivtrafik en självklar del.

Från det idag odefinierade stadsrummet, dimensionerat för bussarnas svängradier, så skapas nya rumsligheter dimensionerade utifrån den mänskliga skalan. Förvandlingen från busstorg till en mötesplats i staden tar utgångspunkt i det småskaliga Östersund. Småskaligheten är uppbyggd av intima gaturum med liv i bottenvåningarna och med informella genvägar och mötesplatser på bakgårdarna. De nya stadsrummen kompletterar stadens befintliga platser i skala och innehåll, de utgör en sorts offentliga bakgårdar med ett varierat innehåll. De blir mer intima än stortorget och mer offentliga och synliga än bakgårdarna. De blir platser att både passera och att vara på. 

Projektet inleddes genom en parallellt uppdrag 2017 och är nu i detaljplaneskedet. I projektet har Krook & Tjäder tillsammans med Kjellander Sjöberg stått för utformningen av bebyggelsen. Krook & Tjäder har även deltagit med kompetens inom landskapsarkitektur med fokus på tilltalande miljöer i stadsrummet mellan byggnaderna. Krook & Tjäder har i projektet arbetat utifrån en entreprenörsdriven planprocess där planeringsarkitekterna drivit samverkansarbetet kring framtagandet av planhandlingarna. 

För mer info kontakta Göteborgskontoret

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Arkitekterna Krook & Tjäder