Gustav III torg

Beställare
Diös
Omfattning
-
Plats
Östersund

Omvandlingen av Gustav III’s torg är unik i Östersunds nutida utveckling av stadskärnan både vad gäller tillskapandet av nya offentliga rum och omfattningen av exploateringen. Syftet med omvandlingen är att utveckla och stärka stadskärnan genom att möjliggöra för ökade flöden av människor genom kvarteret, skapa trygga offentliga mötesplatser och att stärka stråket mellan Campus och stadskärnan. Även efter exploateringen är angivna platser för kollektivtrafik en självklar del.

Från det idag odefinierade stadsrummet, dimensionerat för bussarnas svängradier, så skapas nya rumsligheter dimensionerade utifrån den mänskliga skalan. Förvandlingen från busstorg till en mötesplats i staden tar utgångspunkt i det småskaliga Östersund. Småskaligheten är uppbyggd av intima gaturum med liv i bottenvåningarna och med informella genvägar och mötesplatser på bakgårdarna. De nya stadsrummen kompletterar stadens befintliga platser i skala och innehåll, de utgör en sorts offentliga bakgårdar med ett varierat innehåll. De blir mer intima än stortorget och mer offentliga och synliga än bakgårdarna. De blir platser att både passera och att vara på. 

Projektet inleddes genom en parallellt uppdrag 2017 och är nu i detaljplaneskedet. I projektet har Krook & Tjäder tillsammans med Kjellander Sjöberg stått för utformningen av bebyggelsen. Krook & Tjäder har även deltagit med kompetens inom landskapsarkitektur med fokus på tilltalande miljöer i stadsrummet mellan byggnaderna. Krook & Tjäder har i projektet arbetat utifrån en entreprenörsdriven planprocess där planeringsarkitekterna drivit samverkansarbetet kring framtagandet av planhandlingarna. 

För mer info kontakta Göteborgskontoret

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Masthusen

Masthusen

Gustav III torg

Gustav III torg

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Billingehus

Billingehus

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Lyckholm

Lyckholm

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

Lektorn

Lektorn

Prästviken

Prästviken

Båstad Station

Båstad Station

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen


Arkitekterna Krook & Tjäder