Planprogram Landvetter

Beställare
Härryda Kommun
Omfattning
Program och MKB för Airport City
Plats
Landvetter

Arkitekterna Krook & Tjäder har på uppdrag av Härryda kommun och Swedavia utarbetat program för Airport City med tillhörande gestaltningsprogram och miljökonsekvensbeskrivning.

I programmet utreds och beskrivs förutsättningarna för och konsekvenser av omfattande etablering av logistik, verksamheter samt en handels- och upplevelsedestination i anslutning till Göteborg Landvetter Airport i Härryda. Programmet har en planeringshorisont på ca 30 år, och tyngdpunkten ligger på övergripande strukturfrågor kring trafikföring och -kapacitet, kollektivtrafik, dagvattenhantering, regionala effekter för handel och logistik, inverkan på naturmiljöer, riskfrågor, etc. Inom programmet ryms även ett visionsarbete för framtida utformning av området både avseende bebyggelsestruktur, grönstruktur och gestaltning av offentliga miljöer.

Projektets omfattning och komplexitet är närmast jämförbar med en fördjupad översiktsplan, och området omfattar och angränsar till riksintressen för kommunikation - flygplatsen och riksväg 40. En MKB har därför gjorts för att redan i programskedet fånga upp kritiska miljöaspekter och konsekvenser av den tänkta utvecklingen.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Arkitekterna Krook & Tjäder