Airport City

Beställare
Härryda Kommun
Omfattning
Program och MKB för Airport City
Plats
Landvetter

Arkitekterna Krook & Tjäder har på uppdrag av Härryda kommun och Swedavia utarbetat program för Airport City med tillhörande gestaltningsprogram och miljökonsekvensbeskrivning.

I programmet utreds och beskrivs förutsättningarna för och konsekvenser av omfattande etablering av logistik, verksamheter samt en handels- och upplevelsedestination i anslutning till Göteborg Landvetter Airport i Härryda. Programmet har en planeringshorisont på ca 30 år, och tyngdpunkten ligger på övergripande strukturfrågor kring trafikföring och -kapacitet, kollektivtrafik, dagvattenhantering, regionala effekter för handel och logistik, inverkan på naturmiljöer, riskfrågor, etc. Inom programmet ryms även ett visionsarbete för framtida utformning av området både avseende bebyggelsestruktur, grönstruktur och gestaltning av offentliga miljöer.

Projektets omfattning och komplexitet är närmast jämförbar med en fördjupad översiktsplan, och området omfattar och angränsar till riksintressen för kommunikation - flygplatsen och riksväg 40. En MKB har därför gjorts för att redan i programskedet fånga upp kritiska miljöaspekter och konsekvenser av den tänkta utvecklingen.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Masthusen

Masthusen

Gustav III torg

Gustav III torg

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Billingehus

Billingehus

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Lyckholm

Lyckholm

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

Lektorn

Lektorn

Prästviken

Prästviken

Båstad Station

Båstad Station

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen


Arkitekterna Krook & Tjäder