Kållered Köpstad

Beställare
Mölndals stad
Omfattning
Detaljplan – förnyelse och utökning 94 000 kvm
Plats
Kållered/Mölndal

På uppdrag av Mölndals stad har Krook & Tjäder tagit fram detaljplanhandlingar samt miljökonsekvensbeskrivning för att möjliggöra en förnyelse och utökning av det befintliga handelsområdet Kållered köpstad. Föreslagen ny bebyggelse omfattar ett nytt IKEA-varuhus samt ett köpcentrum.

IKEA-varuhuset och köpcentrumet är sammankopplade och utformade att ligga en våning över markplan och därigenom möjliggöra att parkeringsytor utförs under stora delar av handelsytorna. I projektet har särskild fokus legat på att genomföra riktade satsningar på kommunikationer för gång-, cykel- och kollektivtrafik för att förbättra möjligheterna för en ökad andel resande med dessa trafikslag. Arbetet har skett i nära samarbete med staden, IKEA, Trafikverket, Västtrafik och antal specialistkonsulter. 

Detaljplanen vann laga kraft i februari 2017 och utvecklingen av området kommer att ske etappvis under de kommande åren.

Relaterade projekt - Retail
Mölndal Galleria

Mölndal Galleria

Kodakhuset

Kodakhuset

Gulmåran Handel

Gulmåran Handel

KappAhl, Jerns, Ecco

KappAhl, Jerns, Ecco

Kållered Köpstad

Kållered Köpstad

West Coast Plaza

West Coast Plaza

Galleria Trädgården

Galleria Trädgården

Vallhamra Torg

Vallhamra Torg

Östra Hamngatan 39

Östra Hamngatan 39

Tornby Handelsträdgårdar

Tornby Handelsträdgårdar

Arkitekterna Krook & Tjäder