Stadsbyggnad

Vi tror på en visionsdriven process med tät samverkan mellan byggaktörer, myndigheter och allmänheten för att bygga en bättre och mer hållbar stad.

Slakthusområdet i Göteborg

Stadsutveckling

En visionsdriven process


Krook & Tjäder erbjuder en bred kompetens inom stadsutveckling och tidiga skeden – allt från översiktlig, strategisk planering på regionnivå ned till detaljerade analyser av det enskilda kvarteret. Genom att sätta samman rätt team för rätt projekt kan vi hjälpa våra beställare att vara en aktiv part i stadsbyggnadsprocessen.

Vi tror på en visionsdriven process med tät samverkan mellan byggaktörer, myndigheter och allmänheten för att bygga en bättre och mer hållbar stad. Med ett nätverk av kontor över hela landet kombinerar vi vår breda kompetens med en lyhördhet och en känsla för det lokala sammanhanget.

Oceanhamnen inlopp

Visionsbild av Stadsrum Oceanhamnen H+

gestaltningsförslag för kvarteret Häradshövdingen

Gestaltningsförslag för kvarteret Häradshövdingen i Lund

Målbild och vision

Processledning och strategiskt stöd


Bra stad byggs av en tydlig vision och en målbild som genomsyrar projektet. Samtidigt blir planeringsprocessen alltmer komplex med högre utredningskrav, osäkerhet kring framtida förutsättningar och nya samverkansformer för planprocessen. Stadsutveckling kräver ett samlat grepp där flera aspekter av projektet kan belysas och vägas mot varandra, samtidigt som de grundläggande kvaliteterna bevakas och stärks.

En utveckling mot fler byggaktörsdrivna processer ställer dessutom krav på att fastighetsutvecklare tar en aktiv roll i stadsbyggandet och klarar av att möta upp med bred kompetens. Krook & Tjäder kan bli en nyckelpartner och bistå våra kunder med ett heltäckande processtöd som drivs av stark vision och värdedriven stadsbyggnad.

 • Målbild och Affärsutveckling

 • Strategisk projekt- och processledning i komplexa processer

 • Platsvarumärke och identitet

 • Projektanpassade helhetslösningar kopplat till stadsutveckling och tidiga skeden

Maria Czinder Agnes Monié Krook & Tjäder Göteborg

hållbart slutresultat

Strategisk och översiktlig planering


Vi erbjuder stöd och vägledning inom översiktlig planering för kommun, region och statliga aktörer. Vi vet att ett attraktivt och hållbart slutresultat börjar med en tydlig vision och tydliga strategiska ställningstaganden. Utifrån en bred erfarenhet kan vi hjälpa våra kunder.

 • Översiktsplaner

 • Fördjupade översiktsplaner

 • Grönstrategi & klimatanpassning

 • Översiktliga lokaliserings & exploateringsutredningar

 • Stadsutvecklingsprogram & övergripande gestaltningsprogram

Töreboda kossor
Slakthusområdet

mångårig erfarenhet

Detaljplanering


Vi erbjuder bred kompetens inom detaljplanering och har mångårig erfarenhet av kommunala och regionala planeringsprocesser. Rätt markanvändning på rätt plats, flexibla detaljplaner och resurseffektiv planering är grundstenar i hållbart byggande. Krook & Tjäder erbjuder tjänster i samtliga skeden kopplade till den kommunala planeringsprocessen.

 • Processtöd till planmyndigheter & privata aktörer

 • Framtagande av plankarta och övriga planhandlingar

 • Samordning av tekniska utredningar

 • Lokaliseringsutredningar

 • Planbeskedsansökningar

 • SKA / BKA

 • Medborgardialog

 • Genomförande / fastighetskonsekvensanalyser

 • Tillgänglighetsbedömningar

 • GIS / karttjänster

 Gustav III’s torg

Gustav III’s torg

designstark arkitektur

Tidiga skisser & gestaltning


Vi erbjuder tjänster inom tidiga skisser där stark gestaltning kombineras med en stark förståelse för planprocessens krav och möjligheter. Med strategisk rådgivning och designstark arkitektur kan vi höja kvaliteten på projekt och hjälpa våra beställare att tidigt skapa värde och attraktiva stadsmiljöer.

 • Exploateringsutredningar & kalkylunderlag

 • Mobilitetsutredningar

 • Stråk & platsanalyser

 • Gestaltningsprogram

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa översikt

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

strategisk partner

Utökad byggherremedverkan


Allt större del av planeringen sker utifrån utökad byggherremedverkan. Detta innebär att större ansvar läggs på våra kunder att vara en aktiv och drivande part i stadsbyggnadsprocessen, och att möta upp med de kompetenser som krävs. Krook & Tjäder är en strategisk partner både till byggaktör och planmyndighet och kan bidra till att skapa en bättre och mer effektiv stadsbyggnadsprocess.

 • Processtöd

 • Samordning & underlag till tekniska utredningar

 • Framtagande av planhandlingar

platser vi mår bra av

Hållbarhetsarbete


Allt vi gör genomsyras av vår syn på hållbarhet. Vi tror på en holistisk syn på hållbarhet där ekologisk hållbarhet samspelar med sociala kvaliteter och ekonomisk långsiktighet. Stadsbyggnad handlar om att forma en byggd miljö som håller länge, underlätta möten mellan människor och skapa platser vi mår bra av. Vi jobbar systematiskt med Agenda 2030 och har tagit fram flera verktyg för att synliggöra utmaningar och arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor i våra projekt.

 • Sociala konsekvensanalyser & barnperspektivet

 • Livscykelanalyser

 • Landskapsanalys

 • Ekosystemtjänster

 • Plats- och landskapsanalys

 • Kulturmiljöanalyser

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

om ett projekt

Stadsutveckling Slakthusområdet


Tillsammans med Klövern, nuvarande Corem, har vi genomfört transformation av befintliga byggnader med nytt innehåll och driver i planprocessen utredningar och skisser för framtida tillägg och stadsutveckling av området. En levande process som syftar till att skapa innehåll och arkitektur som gör Slakthusområdet till en självklar destination.

Läs mer
Stadsutveckling Slakthusområdet
Stadsutveckling Slakthusområdet
"Stadsbyggnad gestaltar stadens form och driver stadsbyggnadsprocessen framåt."
Maria Czinder medarbetare Krook & Tjäder Göteborg
Maria Czinder

Arkitekt och ansvarig inom Stadsbyggnad

Relaterade projekt

Se alla