Kulturmiljö

Krook & Tjäder erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom kulturvärden, från 1800-talets byggnader, och ibland äldre än så, till de mer moderna från 1980-talet. Tillsammans med våra uppdragsgivare tar vi fram underlag för att bevara, vårda och utveckla byggnader och miljöer.

Rådhuset, Östersund

Vårt erbjudande

Erfarenhet av kulturvärden


Med stor erfarenhet av kulturvärden, inom såväl projektering som kontroll och utlåtanden, har vi den nödvändiga expertisen när förändringar exempelvis ska göras i kyrkor och byggnadsminnen som omfattas av KML. Vi hanterar även byggnader och miljöer med andra typer av skyddsbestämmelser. Det kan handla om områden av riksintresse för kulturmiljö eller miljöer som är utpekade som särskilt värdefulla i kommunala bevarande- eller kulturmiljöprogram enligt PBL.

Våra certifierade sakkunniga avseende kulturvärden KUL, utför de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav om tillvaratagande av kulturvärden tillgodoses.

Kompetens inom kulturvärden - Hör av dig till våra kollegor

Kulturmiljö handlar om att värna och utveckla vårt kulturarv – föremål, bebyggelse, hantverk, landskap och trädgårdar. Demokrati, klimatförändringar, mångfald och resurstillgång påverkar hur vi förvaltar kulturarvet.

Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi förutsättningar för att bevara och utveckla våra kulturmiljöer, oavsett om det rör sig om enskilda anläggningar, större landskapsavsnitt eller urbana områden.

Metoden vi använder för att beskriva en plats eller byggnads kulturvärden är Plattform för kulturhistorisk värdering och urval framtagen av Riksantikvarieämbetet.

Oscar Fredriks kyrka, Göteborg

Oscar Fredriks kyrka, Göteborg

Krook & Tjäder Östersund färgprover

OM ETT PROJEKT

Palmhuset

Mitt i Trädgårdsföreningen står Palmhuset, uppfört 1878, som en värdig representant för en expansiv period av Göteborgs historia.

Idag genomgår byggnaden en varsam och ambitiös restaurering. Som ansvariga arkitekter har Krook & Tjäder en central roll i att tillsammans med antikvarien säkerställa att byggnadens unika karaktär och kulturhistoriska värden bevaras samtidigt som den framtidssäkras för kommande generationer.

Vi berättar mer
Palmhuset Göteborg, upplyst entré

Palmhuset, Göteborg

Detaljbild Palmhuset Trädgårdsföreningen Göteborg

Palmhuset, Göteborg

Palmhuset, Göteborg

Palmhuset, Göteborg

Relaterade projekt

Se alla