Projektledning

På Krook & Tjäder finns bred kompetens och kapacitet för större och mer övergripande grepp i uppdrag.

Kollegor på Krook & Tjäder i Göteborg

På Krook & Tjäder har vi tjänster inom såväl projektledning och projekteringsledning som byggledning. Vi agerar ofta som beställarens förlängda arm där vi för projekten hela vägen i mål.

Som generalkonsult erbjuder vi kostnadseffektiva och hållbara lösningar med hög genomförbarhet utan att tappa i gestaltning.

Vi tar ansvar för projektekonomi och tidplan där upphandlingar ingår i det dagliga arbetet, liksom håller löpande kontakt med beställare, myndigheter, brukare och andra medverkande parter. Vi är väl insatta i standardavtalen ABK, AB och ABT, samt har medarbetare som tar fram AMA-knutna beskrivningar.

Hos oss finns även besiktningsmän och certifierade kontrollansvariga enligt PBL.

Modell av bostadsprojekt

Vår kunskap

Projektledare som beställarstöd


Projektledaren, vilken vi väljer att kalla beställarstöd, är beställarens strategiska partner. Det kan handla om att stötta i tidiga skeden med exempelvis myndighetskontakter eller ha en rådgivande roll rörande vilka utredningar som behövs.

I projekteringsfasen stöttar vi upp med erfarenhet och kunskap. Rollen innebär i detta skede att ta eller förmedla samtliga beslut som behövs för att processen ska flyta på. Det är ofta projektledaren som hjälper beställaren med att ta fram upphandlingsdokument, göra förfrågningar, utvärdera anbud och skriva entreprenadkontrakt.

Under byggprocessen är projektledaren fortsatt beställarens strategiska partner och bygger upp en beställarorganisation med sakkunniga, besiktningsmän och andra viktiga roller i framdriften av projektet.

Projektledare på Krook & Tjäders arkitektkontor i Halmstad
Kollegor på Krook & Tjäders arkitektkontor i Malmö

Vår kunskap

Byggledning


Byggledning innebär att vara en stabil spelare mellan beställare och entreprenör.

I rollen ingår bl.a. att hålla byggmöten, utföra kontroller på byggarbetsplatsen, stämma av styrande dokument så som kvalitets- och miljösystem samt vara bollplank, säkerställa att projektet fortlöper samt hur handlingar tolkas och följs.

Möt Matilda, Projektledare på Krook & Tjäder i Halmstad
Projektledare Matilda Petersson på platsbesök
Projektledare Matilda Petersson på platsbesök

Vår kunskap

Generalkonsult


Generalkonsulten är en viktig roll inte minst i komplexa uppdrag. Här ansvarar vi på Krook & Tjäder för att underkonsultgruppen tar fram handlingar och dokument med rätt kvalitet, håller budget och tider. Beroende på projektets storlek och komplexitet skräddarsys vår organisation för att driva projektet på bästa sätt.

Vid arbetet med programhandlingen för Karlslunds Idrottsområde i Landskrona antog Krook & Tjäder rollen som generalkonsult och har ansvarat för alla discipliner i projektet.

Läs mer om Karlslunds Idrottsområde
Visualisering av Karlskrona Idrottsområde i Landskrona där Krook & Tjäder varit generalkonsult

Karlslund Idrottsområde, Landskrona

Visualisering av Karlslunds Idrottsområde i Landskrona där Krook & Tjäder varit generalkonsult

Karlslund idrottsområde, Landskrona

"Som generalkonsult kan vi erbjuda kostnadseffektiva och hållbara lösningar med hög genomförbarhet utan att tappa i gestaltning."
Kristian Jägenmark medarbetare ingenjör Krook & Tjäder Kristianstad
Kristian Jägenmark

Byggnadsingenjör och projektledare