KUNGSTORGET

Beställare
Helsingborgs stad
Omfattning
-
Plats
Helsingborg

På uppdrag av och i samarbete med Helsingborgs stad har Krook & Tjäder tagit fram en gestaltning för nya Kungstorget - entrétorg till Helsingborg C. Torget ska bli ett grönt nav med fokus på människor och cyklister. Gestaltningen av torget framhäver och ramar in den nya entrén till Helsingborg C, kopplingen till havet och den mänskliga skalan. Genom tydliga flöden som dirigeras runt gröna öar bildas olika rumsligheter på torget. Som del av gestaltningen har vi formgett ett stort tak som sätter cykeln och människan i centrum. Taket blir en skulptur som symboliserar både en av de gröna öarna i landskapsgestaltningen och en egen unik publik byggnadssymbol för cykelparkering.

Kungstorget är en mycket central plats i Helsingborg med stora flöden av trafikanter. Helsingborg C besöks dagligen av stora mängder resenärer, och utöver dessa tillkommer även flöden av bussar, lastbilar för transporter till hotellet och Helsingborg C, samt bil och taxi för avlämning/upphämtning av resande. Vid utformningen av torgytan har hänsyn tagits till dessa flöden så att torget fungerar optimalt för alla användare.

Innan Kungstorget blev just torg fanns här en bangård. Med den omedelbara närheten till Helsingborg C är kopplingen till järnvägen tydlig på platsen. Gult marktegel i fiskbensmönster knyter an till den nyanlagda Drottninggatan och kopplar till Helsingborgs historia med flera framträdande tegelbruk som präglat stadsbilden. Markteglet sektioneras med band av granit och symboliserar stiliserade järnvägsspår som leder upp till centralstationen. Granitbanden förstärks ytterligare med järnvägsinspirerad linjeavvattning och belysningsmaster. Valet av tegel är kopplat till Helsingborgs historia med flera framträdande tegelbruk som präglat stadsbilden.

Gröna öar av stora träd och lägre vegetation ramar in entréytan framför Helsingborg C och delar in torget i olika rum. Hål genom väderskyddets lummiga tak tillåter trädkronor att växa igenom. Upphöjda träd- och perennplanteringar, som stora öar, i granit delar in torgets flöden och rumsligheter. På granitmurarna som omger växtbäddarna placeras träytor av olika storlekar som sittmöjligheter. Planteringsvolymerna fungerar också som avgränsande barriärer mot fordon. Att höja planteringsöarna ger även rum åt rötter för stora träd ovan tågtunnelns högt placerade tak. Sittplatserna runt planteringsöarna kompletteras med tillgängliga sittbänkar vid Helsingborg C:s entré.

Mot kajkanten har ett stort trädäck gestaltats och bjuder på vistelseytor nära hamnbassängen.

Projektets detaljprojektering har utförts i nära samarbete med Norconsult.

 

Läs vidare om fler av Krook & Tjäders projekt i nära anslutning till Kungstorget - Hamnbassängen, ÅngfärjeparkenOceanhamnen, Dockanparken och Djungellekan

Relaterade projekt - Landskap
Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Hamnbassängen

Hamnbassängen

Ångfärjeparken

Ångfärjeparken

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

HEX Väderskydd

HEX Väderskydd

Vyn

Vyn

Parklets

Parklets

Havsbadet

Havsbadet

Livräddartorn

Livräddartorn

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Lundby Park

Lundby Park

KUNGSTORGET

KUNGSTORGET

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Gamlestads torg etapp 2

Gamlestads torg etapp 2

Bron Landvetter flygplats

Bron Landvetter flygplats

Brf Cortado

Brf Cortado

Street Moves Gamlestan

Street Moves Gamlestan

Street Moves Helsingborg

Street Moves Helsingborg

Arkitekterna Krook & Tjäder