Utbyggnadsskiss Fammarp

Beställare
Privat
Omfattning
ca 300 bostäder
Plats
Fammarp

På uppdrag av en privat markägare har Krook & Tjäder tagit fram en utbyggnadsskiss för en tomt på landsbygden i Fammarp, utanför Halmstad. Underlaget är en tidig skiss vars syfte är att stödja markägarens dialog med kommunen genom att visa möjligheter för området.

I detta projekt har våra arkitekter och landskapsarkitekter samarbetat för att ta fram ett förslag som tar avstamp i platsens värden och förutsättningar. Tomten är omgiven av befintliga bostäder och en gammal champinjonfabrik samt odlingslandskap som övergår i hav. Omgivningens stråk, grusvägar och landskapselement är ett formspråk i sig som kan införlivas i tillkommande bostadsbebyggelse. I mötet mellan befintligt och nytt skapas ett gaturum som kan agera bygata och binda ihop området. Det spridda odlingslandskapet, träden och närheten till havet är värden som redan finns på platsen. Förslaget visar hur utbyggd bebyggelse kan bidra till detta och höja kvaliteten på det befintliga sammanhanget.

Kilformen på tomten tillsammans med en variation av byggnadshöjder skapar siktlinjer över landskapet och vattnet. Förslaget möter flera behov med olika bostadsmöjligheter som villor, radhus och flerbostadshus med upp till fem våningar. Denna blandning genererar runt 300 nya bostäder på tomten med den luftiga landskapskänslan bibehållen.

I linje med det omgivande odlingslandskapet tillåter bostadsområdet gemensamma odlingar som ger möjlighet till viss självhushållning. Mötesplatser och samlingsytor kombinerat med växthus kan bidra till en ökad livskvalitet och personligt minskat CO²-avtryck för brukarna. Befintliga träd utgör gröna kvaliteter ur ett ekologiskt perspektiv men även upplevelsemässigt för framtida besökare och boende på platsen. Dessa trädrader är en del av kulturlandskapet och bidrar till att definiera de landskapliga rummen och betona riktningen mot havet.

Ett spännande uppdrag på en plats med många möjligheter.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Arkitekterna Krook & Tjäder