Livscykelanalys som tydlig vägvisare i klimatarbetet

Datum

2022.11.04

Kontorstillbyggnaden för Svenska Kyrkan på Västra Kyrkogården i Halmstad byggs av en stomme i KL-trä. Projektet inspirerar på många sätt och genom LCA-analyser konstateras hur materialvalen gör avsevärd skillnad för byggnadens klimatavtryck.

Foto på träkonstruktion under uppbyggnad - Västra Kyrkogården
"Med hjälp av en LCA-analys kunde vi svart på vitt visa på vilken effekt detta val kommer ha på byggnadens klimatpåverkan."
Olle Johnsson medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Halmstad
Olle Johnsson

Arkitekt

- Tidigt i projektet, redan under skisskedet, pratade vi tillsammans med vår kund om att bygga i trä. Vi föreslog en stomme i KL-trä, och det var också där vi landade. Med hjälp av en LCA-analys kunde vi svart på vitt visa på vilken effekt detta val kommer ha på byggnadens klimatpåverkan, berättar Olle Johnsson, arkitekt på Krook & Tjäder.

Under arbetet med LCA-beräkningarna gjordes en jämförande analys mot en stomme i betong. Här kunde konstateras att stommen i KL-trä bidrar till att hålla nere byggnadens utsläpp med hela 22% mätt i koldioxidekvivalenter. Projektgruppen fick då ett tydligt kvitto på hur klimatpåverkan kan hållas nere relativt enkelt, genom val av stomme.

Tillbyggnaden som omfattar ca 300 kvm väntas stå klar i december 2021. Byggnaden kommer även få synligt KL-trä på insidan och täckas av en fasad i grönt glaserat tegel.

- Även utifrån arkitektoniska aspekter har tanken hela tiden varit att lyfta fram träet så mycket som möjligt. Alla kontorsrum kommer ha minst en vägg med synligt trä. Just detta, att känna doften av gran tror vi kommer bidra till en trevlig arbetsmiljö, menar Olle. Och det finns också en pedagogisk aspekt i att kunna synliggöra det som faktiskt bär upp hela huset.

Fördjupat klimatarbete är en del av Krook & Tjäders strategiska fokusområden för de kommande åren. Vår vision är att med arkitektur driva utvecklingen mot goda och klimatpositiva miljöer.

Vi lägger stor vikt vid att många i organisationen har kunskap om byggnaders klimatpåverkan och arbetet med klimatberäkningar är därför uppstartat på samtliga kontor. Vi är övertygade om vikten av att höja kunskapsnivån hos oss arkitekter som faktiskt ritar och naturligtvis i branschen generellt, berättar Maria Tjäder, civilingenjör inom hållbarhet.

Från januari 2022 finns ett lagkrav på att beräkna byggnaders klimatpåverkan och redovisa detta i en klimatdeklaration. Genom att i god tid jobba med pilotprojekt kan vi definiera tydliga mål för sänkt klimatpåverkan.


Läs mer om projektet

Fler nyheter

Se alla