Forskning & Utveckling

Krook & Tjäder Labs är vår plattform för utforskande. Vår drivkraft är att utveckla metoder och kunskap i gränssnittet mellan innovation, arkitektur och hållbarhet.

Vi driver och engagerar oss inom forskning och utveckling internt, som medskapare i bransch-initiativ, samt genom samarbeten med Universitet och Högskolor. Det är av stort värde för bransch och samhälle att vi tillsammans bidrar och skapar en tydlig koppling mellan innovation och praktik. Vår ambition är att ständigt ligga i framkant inom hållbart samhällsbyggande. Det handlar om gedigen kunskap inom arkitektur men även att hela tiden vara nyfiken, omvärldsbevaka och vara en aktiv del av forskning och utveckling inom samtida arkitektur. Detta tar vi med oss in i våra processer och metoder. Alltid med fokus på bästa lösning för kund.

Inom Krook & Tjäder utvecklar vi ständigt våra metoder och söker samarbeten som fördjupar vårt arbete.

K&T LABS

Krook & Tjäder LABS, en laborativ verksamhet med syfte att proaktivt utforska strategisk innovation i gränssnittet mellan kreativitet, hållbarhet och arkitektur.
Ett gränsöverskridande samarbete mellan olika discipliner och kreativa verksamheter för att hitta nya vägar för ett hållbart samhällsbyggande.

Är du nyfiken och vill veta mer om Krook & Tjäder LABS är du välkommen att kontakta:

IngaKarin Sundqvist, arkitekt SAR / MSA

Krook & Tjäder LABS

”Vi vill möta utmaningarna tillsammans med våra samarbetspartners.
Tillsammans kan vi komma längre”

Uppsala klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll

Som medlemmar i Uppsala Klimatprotokoll har vi gemensamt bidragit till att Uppsala är Årets svenska klimatstad 2020.

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld. Tillsammans når vi lägre!

LÄS MER

CCbuild

Vi är partners i Centrum för cirkulärt byggande, vilket är en nationell arena och plattform där branschens aktörer kan mötas och samverka kring återbruk och cirkulärt byggande. Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn.

Viable Cities

Krook & Tjäder är medlemmar i Viable Cities, ett innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer.

Sweden Green Building Council

Vi är medlemmar i Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Swedish green building council administrerar de största hållbarhetscertifieringarna för byggbranschen i Sverige. Vi är även medlemmar i lokala nätverk SGBC Syd och nätverksledare för SGBC Väst.

Krook & Tjäder huvudman i CMB

Krook & Tjäder är huvudman i CMB. Vi vill vara med i samtalet, för att lyssna men också för att dela med oss av vår erfarenhet. Krook & Tjäder har ett starkt fokus och driv inom samhällsbyggnad. Stadsplanering är en expansiv disciplin inom Krook & Tjäder, vilket har en stark koppling till CMB:s stadsutvecklingsutskott. Vi har alla stora fördelar av att samverka och nätverka mer inom branschen. CMB är ett bra forum för oss att mötas. Krook & Tjäder är aktiva i CMBs utskott ”Stadsutvecklingsgruppen”. Där vi har till uppgift att utveckla styrnings- och ledningsprocesser för den växande staden.

Läs mer

Krook & Tjäder huvudman i CMB
Forskningssamarbete med Högskolan i Halmstad

Forskningssamarbete med Högskolan i Halmstad

Genom forskningssamarbetet Participatory Urban Design med Högskolan i Halmstad har vi utvecklat en Effektkarta som metod för dialog i designprocesser.

Tillsammans undersökte vi hur användarcentrerad design och delaktighet påverkar arkitektur och stadsplanering. Vi har lånat och testat metoder från digital tjänstedesign där det finns väl beprövade redskap för människocentrerad design med slutbrukaren i fokus.

LÄS MER

”Vår drivkraft är att utveckla metod och kunskap i gränssnittet
mellan innovation, arkitektur och hållbarhet”

LFM-30

Vi är aktiva inom LFM-30. Tillsammans utvecklar vi en klimatneutral bygg och anläggningssektor i Malmö. LFM-30 är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030.

Krook & Tjäder samordnar också en arbetsgrupp med fokus på Design & Process tillsammans med White Arkitekter i Malmö.

LÄS MER

LFM-30
LOG

LOG

Hållbarhetsverktyg

Metod

Metoder

Krook & Tjäder har utvecklat metoder och verktyg för att lyfta hållbarhet i uppdrag och öka värdet på affären. Med fokus att initiera det samarbete som krävs för att nå längre.

RRR

RRR

Reuse Recycle Reclaim

Handbok för den hållbara småstaden

Handbok för den hållbara småstaden

Krook & Tjäder har i samarbete med flera aktörer tagit fram en handbok för den hållbara småstaden.

Handboken ger konkreta tips och råd för stadsrum och stadsliv, hälsa och välbefinnande, resurshushållning, grönska och ekosystemtjänster och klimat- och miljöpåverkan. Åtgärderna kan passa alla kommuner med, men har ett tydligt fokus på den lilla kommunen med begränsningar i ekonomi och resurser.

LÄS MER

Arkitekterna Krook & Tjäder