Utvändig gestaltning av Clarion Hotel Sundsvall

Datum

2022.04.01

I sin gestaltning spelar Clarion Hotel Sundsvall vidare på stenstaden och Sundsvalls karaktäristiska typologi av byggnader byggda i sten. Spänningen mellan det lätta och tunga och skiftet däremellan har legat till grund för gestaltningen.

Collage med volymskiss och sektionsskiss med atrium - utvändig gestaltning av Clarion Hotel Sundsvall
Istället för att låta mura upp teglet på traditionellt vis har man använt teglet som beklädnadsmaterial där den placeras i en lätt konstruktion, vilket ger ett intryck av att tegelvolymen leker med förhållandet tungt-lätt.

Från att ha varit en stad som i huvudsak bestod av lätta träbyggnader förändrades stadsbilden plötsligt efter branden i slutet på 1800-talet till en stad uppbyggd av sten. Beslutet togs att endast stenhus fick byggas i stadens centrum, därför kallas Sundsvalls stadskärna för Stenstaden.

- Att arbeta med ett material som i hundratals år har betecknats som ett tungt och bärande, men som i detta projekt istället blir lätt och flyttbart är något som har lockat oss i formgivningen, säger Patrik Ryberg arkitekt på Krook & Tjäder.

Tegelstenen representerar det tunga i den nya byggnadsvolymen som en ny årsring av stenstaden. Men istället för att låta mura upp teglet på traditionellt vis har man använt teglet som beklädnadsmaterial där den placeras i en lätt konstruktion, vilket ger ett intryck av att tegelvolymen leker med förhållandet tungt-lätt.

Bjälklagen är markerade genom en nätt stålprofil som separerar våningsplanen, där den tunna tegelstenen placeras på lätta skärmarna emellan de våningsskiljande profilerna. Dessa skärmar har en lekfull placering som gör att de för ögat tom kan uppfattas som flyttbara.

- Volymen spelar an på förhållandet lätt-tungt pratar men även förhållandet mellan det horisontella och det vertikala, menar Patrik. Volymen delas upp i tydliga våningsplan som markeras av tunn räls som markerar brytningen. Samtidigt arbetar volymen med en vertikallitet i form av vertikala slitsar som bryter upp teglet i skärmar, för att de olika våningarna tillsammans ska ge ett resligt uttryck. Förhållandet mellan det vertikala och det resliga och den horisontella rörelsen längs med ån och gatorna är något vi tagit fasta på, tillägger han.

Hotellet består av två fasadytor som samspelar, en yttre tegelfasad och en inre putsad fasad. Fasadmaterialen och byggnadsvolymerna flätar in i varandra, där utsidan viker in och blir del av den inre ljusgården.

Den inre volymen knyter an till parkstråket längs med ån och kopplar parken till det inre gårdsrummet genom en materialitet som skiljer sig från tegelytorna. Baren ska även fungera som ett smycke upp på tegelvolymen där materialiteten får volymen uppe på taket att gnistra samtidigt som stora glaspartier bjuder in parken, ån och Sundsvalls stads siluett.

Clarion Hotel Sundsvall stod som en av tre finalister i årets upplaga av Byggindustrins Årets bygge. Beställare är Diös med totalentreprenör Serneke.

Fler nyheter

Se alla