Sveriges första jämlikhetscertifierade översiktsplan antagen!

Datum

2024.03.04

Arvika kommun höll under måndagen pressträff efter antagandet av Sveriges första jämlikhetscertifierade översiktsplan. Planen, med särskilt fokus på social hållbarhet, markerar ett betydande steg mot en mer inkluderande och rättvis samhällsutveckling, menar Frida Skarp, arkitekt på Krook & Tjäder. 

Barn vid sjö i Arvika. Arvika kommuns översiktsplan antagen.
"Tillsammans ville vi skapa en plan som verkligen tar hänsyn till alla invånare och deras behov."
Frida Skarp medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Frida Skarp

Arkitekt och projekt- och processledare för översiktsplanen

Arvikas översiktsplan är inte bara en visionär strategi för kommunens framtid utan också en tydlig ansats för att främja jämlikhet och inkludering i samhällsutvecklingsprocessen, med särskild tonvikt på att tillgodose behoven hos barn, unga och äldre invånare.

- Tillsammans ville vi skapa en plan som verkligen tar hänsyn till alla invånare och deras behov, berättar Frida Skarp, arkitekt på Krook & Tjäder. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste planeringsverktyg med riktlinjer för hur mark, vatten och bebyggelse ska nyttjas, bevaras och utvecklas på sikt. Med Arvikas nya plan är det tydligt att hållbarhet är kärnan i kommunens utvecklingsstrategier framåt.

Frida har projekt- och processlett planen sedan start. Hon arbetade tidigare på Tengbom men har fortsatt driva projektet på Krook & Tjäder sedan samråd. Frida berättar om hur man genom en lyckad samverkan med många aktörer strävat efter att höja ribban i hållbarhetsarbetet och samtidigt se till att nå bred förankring. Sofia Wedin, översiktsplanerare på Arvika kommun instämmer:

- Arbetsprocessen har varit nyckeln till vår gemensamma framgång, menar Sofia. Via öppen dialog och samarbete har vi kunnat genomföra ett omfattande arbete på kort tid, något som är ovanligt inom översiktsplanearbetet.

Genom att involvera olika grupper och intressenter har projektet inte bara lyckats med att skapa en stark grund för genomförandet utan också öppnat upp för nya former av samarbete över förvaltningsgränserna. Detta, menar Frida Skarp, är avgörande för att säkerställa att resultatet inte bara förblir en vision utan också omsätts i konkreta åtgärder och resultat i den fysiska miljön.

- Vi har lagt stor vikt vid att inte bara skapa en plan utan också skapa förutsättningar för dess genomförande. Genom att utveckla en modell för uppföljning och en rullande strategisk planering ser vi till att arbetet fortsätter även efter att planen antagits.

Arvika kommuns jämlikhetsåtagande, med särskilt fokus på barn, unga och äldre, är en betydelsefull milstolpe i strävan mot en mer rättvis och inkluderande samhällsutveckling. Genom att prioritera hälsa, välmående och utveckling för dessa grupper visar kommunen sitt starka engagemang för en kommun där alla invånare ges lika möjligheter att trivas och växa.

JämtJämlikt är världens första certifieringssystem för att skapa jämlika offentliga miljöer och städer. Miljöer som tar hänsyn till alla diskrimineringsgrunder, social hållbarhet och mänskliga rättigheter. Certifieringen har utvecklats i samverkan mellan RISE, Raoul Wallenberginstitutet, Tengbom och Helsingborgs stad och har finansierats av bland annat Vinnova. 

Läs mer om Arvika kommuns jämlikhetscertifierade översiktsplan på kommunens hemsida.

Vid sidan av arbetet med Arvika kommuns översiktsplan har Krook & Tjäder också nyligen tecknat ramavtal med kommunen. Vi ser fram emot fortsatt fint samarbete!

Fler nyheter

Se alla