Krook & Tjäder om framtidens vårdmiljöer

Datum

2021.11.16

Framtidens vårdbyggnader står inför många utmaningar. Hur planerar vi inför kommande pandemier? Hur klarar vi att bemanna våra nya fina sjukhus? Hur bygger vi klimatsmart då de höga tekniska kraven kräver byggnadsstrukturer som är svåra att hitta bland de befintliga byggnadsstrukturerna?

Exteriör visualisering vy entré på äldreboende
"Vi behöver attraktiva och vackra miljöer som samtidigt är funktionella med korta avstånd, god logistik och bra samband."
Helen Cöster Engelberg medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Kristianstad
Helen Cöster Engelberg

Arkitekt och ansvarig inom Vård & omsorg

Hur gör vi då som vårdspecialiserade arkitekter för att planera lokaler på bästa möjliga sätt inför en oviss framtid? Helen Cöster Engelberg, arkitekt och ansvarig inom kompetensområdet Vård & Omsorg lyfter viktiga aspekter för framtidens vårdbyggnader både för personal och vårdtagare.

Framtida vårdbehov

Det är inte enkelt att planera för en framtid som vi inte vet så mycket om, vem hade kunnat ana Covid-19s enorma inverkan på vårt samhälle för bara två år sedan. Det vi har lärt oss från de senaste årens pandemi är en viktig erfarenhet att ha med oss när vi planerar för framtidens vårdbyggnader. Det handlar om komplexa projekt. Sjukhus är komplexa och dynamiska, det sker en ständig förändring och som sjukhusplanerare måste en vara förberedd på att förutsättningar kan ändras radikalt under ett projekts gång. Det handlar om vårdutbudet, patienterna och personalen, men även allting runt omkring som måste fungera, servicefunktioner, transporter, försörjning etc. Att bygga sjukhus tar lång tid, från planering till färdig byggnad. För att stå rustade inför morgondagens utmaningar utgår vi ifrån dessa grunder:

  • Vi behöver planera för en generalitet där vi kan ställa om på ett enkelt sätt mellan olika funktioner.

  • Vi behöver en flexibel stomme som är enkel att bygga om.

  • Vi behöver en elasticitet i byggnadskropparna för framtida utveckling och utbyggbarhet.

Generalitet, Flexibilitet och Elasticitet ger en bra grund för sjukhusplanering, men att bygga fullt ut generellt, flexibelt och elastiskt kan också generera stora kostnader, så är det gäller att hitta rätt nivå, rätt balans för framtiden.

Bemanning

Redan idag är bemanningen av våra sjukhus en stor utmaning, vi hör rapporter om personal som inte längre orkar med, en känsla av otillräcklighet och uppgivenhet som gör att vårdpersonal i värsta fall säger upp sig.

Hur kan vi åstadkomma bästa möjliga arbetsmiljö för personalen när vi planerar nya vårdlokaler? Vi behöver attraktiva och vackra miljöer som samtidigt är funktionella med korta avstånd, god logistik och bra samband. Vi vet utifrån den forskning som finns att en god, harmonisk arbetsmiljö kan tex medföra att stressen minskar, stressrelaterade fel kan reduceras och ger en ökad patientsäkerhet. En miljö där personalen trivs och mår bra kan rädda liv.

De höga kraven gällande smittskydd har till viss del även fört med sig att ytorna och avstånden växer, längre avstånd för personalen att gå och gjort det svårare att överblicka patienter. Det krävs en tydlig och smart logistik i byggnaden så att alla flöden; patienter, personal, gods, sterilt etc. fungerar smärtfritt. Närhet och samband utreds noga och genom att korta ner avstånd, prioritera närhet där det behövs och vara öppen för ny teknik och nya logistiska lösningar så har vi en bra grund för framtiden. Redan idag finns det tex helautomatiska sterilcentraler, robotlösningar för transporter etc. som kan underlätta och stödja vårdpersonalen så att de kan fokusera sin tid på patienten.

Hållbarhet

Det krävs ett helhetsgrepp för att nå en hållbar framtid, vi behöver se livscykeln för material och byggnadslösningar, går det att tex återvinna en viss byggnadsdel den dagen det behöver byggas om? Genom att planera utifrån en balans av generalitet, flexibilitet och elasticitet kan vi utöka livslängden på våra sjukhus, byggnaderna kan möta nya krav på enkla sätt och behöver inte ersättas av nya byggnader. Men det handlar inte bara om den tekniska livslängden utan även en lång livslängd för det vackra. En estetisk tilltalande arkitektur som håller i längden.

Som Vitrivius skrev sista århundradet f. Kr. är arkitektur balansen mellan Skönhet (Venustas), Hållbarhet (Firmitas) och Funktion (Utilitas). När vi kopplar ihop dessa tre delar når vi en god och hållbar arkitektur, en ledstjärna för oss i vårt dagliga arbete och för framtiden.

Bild: Skiss på äldreboende utförd åt Hörby kommun.

Är du intresserad av att veta mer om hur vi jobbar med arkitektur inom Vård & Omsorg är du välkommen att kontakta:

Helen Cöster Engelberg
helen.costerengelberg@krook.tjader.se
+46 (0)70-832 17 76

Fler nyheter

Se alla