Mölndal Galleria

Beställare
NCC & Citycon
Omfattning
35 000 kvm handelsyta, 700–800 bostäder
Plats
Mölndal

Stadsmässighet, täthet och variation är några av de väsentliga utgångspunkter som ligger till grund för utformningen av Mölndals nya Innerstad. Förslaget utvecklar den etablerade kvartersstrukturen i staden, och förstärker sambanden mellan den befintliga och tillkommande bebyggelsen i norr och söder. Innerstaden får genom utbyggnaden en väsentligt högre densitet och variation, med kraftigt utökade ytor för handel, bostäder och verksamheter.

En uttalad ambition i utformningen är att länka samman gatunätet i markplanet med bron och låta den bli en del av den stadsmässiga miljön. Byggnaderna längs Brogatans södra sida delas upp i två kvarter med handel i de nedre våningarna samt bostäder och lokaler i de övre. Handelsdelarna kommer att utgöras av centrumhandel med ett varierat utbud som bidrar till att länka samman kvartersstaden. Bostäderna ges en varierad byggnadshöjd i syfte att skapa en urban bebyggelsetopografi.

Den övergripande strukturen med dess gatustruktur och kvarter ger Mölndals Innerstad stadsmässiga kvaliteter och ett urbant liv. Mölndals Innerstads bostäder projekteras för Miljöbyggnad Silver och Gallerian för Bream Very Good. Mölndal Galleria är ett samarbete mellan Krook & Tjäder och R-Studio.
Öppning under hösten 2018.

Relaterade projekt - Handel
Gulmåran Handel

Gulmåran Handel

KappAhl, Jerns, Ecco

KappAhl, Jerns, Ecco

West Coast Plaza

West Coast Plaza

Mölndal Galleria

Mölndal Galleria

Kållered Köpstad

Kållered Köpstad

Galleria Trädgården

Galleria Trädgården

Vallhamra Torg

Vallhamra Torg

Östra Hamngatan 39

Östra Hamngatan 39

Kodakhuset

Kodakhuset

Tornby Handelsträdgårdar

Tornby Handelsträdgårdar


Arkitekterna Krook & Tjäder