VISSELBLÅSARPOLICY


Krook & Tjäder är måna om att vara en trygg och säker arbetsplats och samarbetspartner där vi värnar om ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och transparens i allt vi gör. Vi vill tidigt fånga upp och agera på oegentligheter inom vår verksamhet. Våra medarbetare, kunder och andra intressenter är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till. Därför är det viktigt och självklart för oss att det ska vara enkelt att rapportera om allvarliga missförhållanden på ett konfidentiellt och säkert sätt, utan rädsla för negativa konsekvenser. Det innebär att direkta repressalier eller hot om repressalier inte är tillåtna.


Vad kan jag visselblåsa?

Via vår visselblåsarkanal kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Exempel på missförhållanden som ska rapporteras är:

  • Ekonomisk brottslighet, såsom bokföringsbrott, skattebrott, korruption, bedrägeri, eller förskingring.

  • Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.

  • Om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

  • Andra allvarliga missförhållanden som rör Krook & Tjäders vitala intressen eller enskildas liv eller hälsa.


Vem kan visselblåsa?

Anställda på Krook & Tjäder, arbetssökande, praktikant eller tidigare anställd. Skyddet omfattar även våra kunder, underkonsulter, leverantörer, styrelsemedlemmar och verksamma delägare.


Hur rapporterar jag?

Vi har valt att använda oss av en extern, digital visselblåsningskanal för säker och trygg hantering.
Via vår digitala rapporteringskanal har du möjlighet att vara anonym.

Du har också möjlighet att rapportera in muntligen per telefon, eller boka in ett möte med vår HR-chef Soile Alfredsson.

Anmälan Visselblåsning