Halmstad

Forskningssamarbete med Högskolan i Halmstad

Inom Krook & Tjäder utvecklar vi ständigt våra metoder och söker samarbeten som fördjupar vårt arbete. Tillsammans med Högskolan i Halmstad har vi undersökt hur användarcentrerad design och delaktighet påverkar arkitektur och stadsplanering. Forskningssamarbetet har gått under namnet PUD, kort för Participatory Urban Design, och vi har lånat och testat metoder från digital tjänstedesign där det finns väl beprövade redskap för människocentrerad design med slutbrukaren i fokus. Kortfattat kan syftet beskrivas som att vi tillsammans prövar metoder för att i ett tidigt skede få medborgare delaktiga i de skiss- och utvecklingsprocesser som omger ett arkitektuppdrag. 

En av de mest användbara metoderna var att ta fram en effektkarta för vårt pilotprojekt. Med effektkartan som verktyg kunde vi på ett tydligt sätt utgå från människors mål, attityder, beteenden och drivkrafter och låta dem bli styrande i olika designbeslut. Vi kunde beskriva egenskaper hos framtida boende i området och låta dem komma till tals genom ett antal arketyper eller beteendemönster. Tillvägagångssättet och exempel på effektkarta, målbeskrivning och förslag har vi sammanställt i en lättillgänglig guide (länk) där vi stegvis förklarar metoden.

Samarbetet har primärt skett tillsammans med Pontus Wärnestål, forskare på högskolan med många års erfarenhet av kundorienterade arbetsmetoder inom service design (tjänstedesign).

EFFEKTKARTA I SKISSPROCESSEN – från tjänstedesign till arkitektur >>

Bild Effektkarta 2

Är Du nyfiken och vill veta mer om effektkartan och om forskningssamarbetet? 
Kontakta Lina Lindegren
TEL:  0736-45 18 48 eller
E-POST: 

 

RESEARCH COOPERATION WITH HALMSTAD UNIVERSITY

At Krook & Tjäder we are constantly developing our methods and looking for collaborations that strengthen our work. Together with Halmstad University, we have investigated how user-centred design can influence architecture and urban planning. The research collaboration has been called PUD, short for Participatory Urban Design. We have borrowed and tested methods from digital service design where they have well-established tools for human-centred design with the end-user in focus. In short, the aim is to get citizens more involved in the design and development processes that surround an architectural assignment at an early stage.

One of the most useful methods was to produce an impact map for our pilot project. With the impact map as a tool, we were able to clearly highlight people's goals, attitudes, behaviours and driving forces, which helps to guide us to various design decisions. We described the characteristics of future residents in the area and let them speak through several archetypes or behavioural patterns. We have compiled the approach and examples of impact mapping, target description and suggestions in an easily accessible guide (link) where step by step we explain the method.

The collaboration has primarily taken place with Pontus Wärnestål, a researcher at the university with many years of experience in customer-oriented working methods in service design.

IMPACT MAPPING IN THE DESIGN PROCESS – from Service Design to Architecture >>

Bild Effektkarta 2

Do you want to know more about the impact mapping in the designprocess? 
Contact Lina Lindegren
PHONE:  0736-45 18 48 or by
   .


Arkitekterna Krook & Tjäder