Certifieringar & Policy

Det ställs allt högre krav på specialistkunskap, certifieringar och lagkrav. På Krook & Tjäder uppdaterar vi oss ständigt, det är vårt ansvar. Tack vare företagets storlek och nära samarbete mellan kontoren kan vi tillhandahålla expertis och specialistkunskap där vi ser behov och/eller där det efterfrågas.

Här kan du även läsa mer om vår policy kring kvalitet och hållbarhet. 

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöklassningssystem och utgår från svenska samhällskrav och regelverk. Det är främst utvecklat för bostäder och lokaler och fungerar såväl på nybyggnation, som på befintliga byggnader. Systemet bedömer byggnadens kvalitet utifrån aspekterna energi, inomhusmiljö och material. Som certifierade miljöbyggnadssamordnare har Krook & Tjäder utbildning i hur miljöbyggnad fungerar och kunskap om hur indikatorer ska analyseras, redovisas och bedömas.

BREEAM

BREEAM är ett av de äldsta miljöklassningssystemen och även det mest spridda av de internationella systemen i Europa. I BREEAM bedöms en fastighet utifrån ett antal indikatorer inom energi, material, inomhusklimat, transporter, föroreningar, avfall, vatten och miljöledning.

Som certifierade BREEAM AP (Ackrediterade Professionella) besitter Krook & Tjäder specialistkunskaper i hållbarhets- och miljöfrågor i kombination med hög kompetens inom BREEAM’s bedömningsprocess. Med ett miljösamordningsuppdrag som BREEAM AP tillför vi projektgruppen specialistråd, samordnar och prioriterar för att byggnaden skall uppnå önskad certifieringsnivå vid den formella bedömningen. När vi har rena arkitektuppdrag i BREEAM-projekt finns därmed också kompetens inom kontoret för att kvalitetssäkra vår leverans och bidra aktivt till att nå projektets hållbarhetsmål.

Kvalitet och Miljö

Vårt väl inarbetade Verksamhetssystem ger oss förutsättningar att på bästa sätt leva upp till de krav och förväntningar som samhället och våra kunder har, både vad det gäller produktkvalitet, service samt bemötande. Dessutom ger det positiva effekter som effektivisering och ökad lönsamhet.

Krook & Tjäder är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Tillsammans med våra revisorer från LRQA arbetar vi för att vidga blicken ur ett kund- och intressentperspektiv och fokusera på ständiga förbättringar.

Bas-P

Vi värnar om arbetsmiljön i våra byggnader både för framtida brukare och på byggarbetsplatsen. Vår certifierade BAS-P-kompetens kan ta rollen som byggarbetsmiljösamordnare likväl som stötta internt i uppdrag.

Kontrollansvarig KA

Inom Krook & Tjäder har vi kompetens som kontrollansvarig, behörighet K enligt PBL, vilket behövs vid många byggnads-, rivnings och markåtgärder.

Tillgänglighet

Hos oss sätter vi alltid människan i centrum. Tillgänglighet är därför en viktig och naturlig del i våra processer. Alla människor behöver omtanke och särskilt barn, äldre och personer med funktionshinder. Vi vill medverka till att bygga ett hållbart samhälle med vackra och trygga miljöer som är tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga.

För oss på Krook & Tjäder är det en självklarhet att alla våra medarbetare har en god kunskap om lagstiftningen inom området tillgänglighet. Vi arbetar dagligen med tillgänglighetsfrågor och har genomfört flera projekt med högt ställda krav på tillgänglighet. Detta innebär att vi håller oss ständigt uppdaterade med gällande lagstiftning.

Vi har också certifierade sakkunniga inom tillgänglighet enligt BFS 2011:18 – TIL2 som granskar och bistår både i våra egna och andras uppdrag.

KUL

KUL - certifierad sakkunnig för kulturvärden, behörighet K. (KUL). Med certifiering som sakkunnig för kulturvärden arbetar vi med skyddat bebyggelse enligt PBL och KML.

Krook & Tjäder har ett tydligt strategiskt fokus på hållbarhet. Med certifiering inom bevarande av såväl kulturhistoriska byggnader som återbruk av samtida byggnation, inredning m.m. kan vi skapa en historisk kontinuitet och respekt för tidigare generationers arbete.

 

HÅLLBARHETSPOLICY

Vi säkerställer att:
- vi arbetar målmedvetet med att utveckla medarbetarnas kompetens inom området för långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, och att vi har aktuell kunskap och följer gällande lagstiftning inom området.
- vi i våra uppdrag strävar efter att tillsammans med våra kunder hitta alternativ med bästa möjliga lösning för de ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågorna.
- vi skapar förutsättningar för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare, genom ett aktivt arbete med god hälsa, jämställdhet, mångfald och kompetensutveckling.
- vi arbetar systematiskt med att hitta bästa lösningarna för att optimera den miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan som är en direkt följd av vår egen verksamhet.

 

KVALITETSPOLICY

Arkitekterna Krook & Tjäder säkerställer att:
- vi finner rätt kvalitet och högsta kundnytta för varje arkitektuppdrag.
- vi har kunskap om och följer gällande lagstiftning, myndighetskrav samt normer och standarder.
- medarbetares kompetens, ledarskap och affärsmannaskap utvecklas.
- lednings- och arbetsprocesser är strukturerade, stödjande samt under ständig utveckling.
- vi kontinuerligt utvärderar och förbättrar verksamhetens mål och verksamhetssystemets funktion.
- vi skapar goda miljöer och hållbar arkitektur med omsorg om gestaltningen.
- våra kontor är välkomnande, för såväl medarbetare som besökare, och att våra samarbeten präglas av prestigelöshet, öppenhet och omtanke.

 

 

GDPR - Krook & Tjäders Data- och personuppgiftspolicy

Så här behandlar Krook & Tjäder företags- och personuppgifter.

Kund och underkonsult

Krook & Tjäder behandlar personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt. Vi gör det även för att vi ska kunna förbättra våra tjänster. Exempel på detta det kan vara statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Krook & Tjäder använder även uppgifter för kundvård och kundevent. 

Personuppgifter vi registrerar är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och befattning. 

För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer. 

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Nedan förklarar vi varför och på vilka grunder vi stödjer behandlingen av dina personuppgifter på.

För att fullgöra ett avtal
Vi använder uppgifter vid fakturerings, administration i uppdraget samt kommunikation via epost.

För att uppfylla rättsliga intressen
Krook & Tjäder kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget. Personuppgifter sparas enligt ansvarstiden i ABK09, i 10 år eller så länge vi ser möjlighet till fortsatt samarbete vid tilläggsbeställningar. Vi sparar även uppgifter som framkommit vid fakturering enligt bokföringslagen och skattefrågor.

Efter en intresseavvägning
Exempel på detta är bland annat relationsbyggande/kundvård och inbjudan till event, både till potentiella och gamla kunder.

Leverantörer

Krook & Tjäder sparar kontaktuppgifter till leverantörer som vi löpande gör beställningar från eller avser göra beställningar från. När detta inte längre är aktuellt kommer uppgifter att raderas, dock senast ett år efter att behandlingen har upphört. I vårt affärssystem Maconomy sparas endast företagsuppgifter från en leverantör, inga personuppgifter.

Rekryteringar

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Krook & Tjäder av personer som arbetar med aktuell rekrytering. Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer dina personuppgifter att raderas.

Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen: Ditt CV, -portfolio, ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.

Webbplats

Krook & Tjäder använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats.
Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.
Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall låta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress. Krook & Tjäder lagrar statistik från Google Analytics i 36 månader. Därefter raderas personuppgifterna. 

Den enskildes rättigheter
Krook & Tjäder åtar sig att ansvara för att dina rättigheter tillvaratas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Detta innebär att du oavsett om du är kund, underkonsult, rekryt, leverantör eller anställd alltid har rätt att: 

Få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Krook & Tjäders verksamhet.

  • Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du kontakta oss för att få dina uppgifter justerade.
  • Begära att vi raderar eller begränsar dina personuppgifter om de inte längre är relevanta för de ändamål de samlats in för och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
  • Begära att du ska få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och läsbart format och få dem överförda från oss till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Återkalla ditt samtycke till att Krook & Tjäder behandlar dina personuppgifter.
  • Om du inte vill att dina uppgifter ska användas i marknadsföringssyfte som vid mailutskick till kundevent vänligen kontakta  så avregistreras du från dessa utskick.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på  

 


Arkitekterna Krook & Tjäder