Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Verktyg för hållbar stadsutveckling


Att bygga hållbart ska inte vara komplicerat. Arkitekterna Krook & Tjäder har tillsammans med Trivector tagit fram en handbok för den hållbara småstaden med konkreta exempel på enkla och kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras på kvartersnivå. Handboken riktar sig till de som arbetar med hållbar stadsutveckling på en kommun och byggherrar som är delaktiga i stadsbyggnadsprocessen.

Åtgärderna kan passa alla kommuner, men har särskilt valts ut med tanke på den lilla kommunen, med de begränsningar i ekonomi och resurser som det innebär. De hjälper oss att höja ambitionsnivån i stadsbyggandet och ger ett mervärde till hela stadsdelen. 

Handboken fungerar som ett bra verktyg för att lyfta hållbarhetsfrågorna i ett tidigt skede, vilket ökar sannolikheten att de genomförs.

Handbok Hållbar småstad

I handboken finns konkreta åtgärder för stadsrum och stadsliv, hälsa och välbefinnande, resurshushållning, grönska och ekosystemtjänster och klimat- och miljöpåverkan. Förslagen sträcker sig från den enkla bänken inbäddad i grönska vid en bostadsentré som lockar till social samvaro till den klimatsmarta byggnadsstommen i trä. Tanken är att kommunen ska kunna plocka ut de åtgärder de vill se genomförda i ett område och ta med i detaljplaner, markanvisningsavtal, kvalitetspro­gram och i dialogen med byggherrarna.

Handboken har tagits fram i samarbete mellan olika aktörer och har finansierats av Region Skåne, Bjuvs kommun och den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande. Idén till handboken kom med anledning av att Bjuvs kommun står inför en omvandling av ett stort område till bostäder och önskade stöd i dialogen med byggherrarna kring hållbarhet. Kjell-Åke Holmgren har bidragit med kostnadsuppskattningar för de olika åtgärderna.

Bläddra i handboken
Brf Cortado
Handbok Hållbar småstad gif
Kontakta gärna mig om du vill veta mer om Handbok Hållbar småstad.
Emma Olvenmyr medarbetare planeringsarkitekt Krook & Tjäder Malmö
Emma Olvenmyr

Planeringsarkitekt och CityLab-samordnare