aktuellt

Vinst för Krook & Tjäder i Järfälla

Vinst för Krook & Tjäder i markanvisningstävling i Järfälla tillsammans med Möller & Partners och samarbetspartnern Defigo. Projektet omfattar ca. 150 - 200 bostadsrätter och radhus i Tallbohov, Järfälla. Ett spännande förslag som integrerar natur och bebyggelse där platsens kärna och karaktär har fått sätta förutsättningarna.

Planformen hämtar sin inspiration från en av naturens grundkomponenter, lövet, vars gröna flikar letar sig in i både stora och små rum. Dessa gröna rum blir det som definierar hela Foliums karaktär. Därav det latinska namnet ”Folium”, vilket betyder löv.

- Med vårt förslag vill vi integrera natur och bebyggelse, berättar Sara Hansson en av arkitekterna i projektet. Vi vill med byggnadens naturliga gårdsbildning behålla platsens kärna och karaktär. Skogen och den orörda naturmarken och terrängen har format situationsplanen där det urbana i form av bostadsrätter flätas samman med naturen.

Övergripande gestaltningskoncept
Gestaltningskonceptet för Folium har hämtat sin inspiration från trädet. Där teglet symboliserar rötterna som förankrar byggnaden i marken, medan träfasaden symboliserar stammen. Den stående träpanelen kommer med sitt naturmaterial att skapa ett djup och en textur i fasaden. Slutligen representerar sedumtaket trädkronan på toppen.

- I den topografiska gestaltningen har vi placerat huskropparna strategisk efter markens förutsättningar, berättar Sara. På så sätt möjliggörs nivåskillnader, vilket skapar en följsamhet med befintlig topografi. Uppbrutna volymer, indragen våning och varierande takhöjd ger ett intryck av en varierad och intresseväckande bebyggelse som väl speglar och lever i symbios med sin omgivning.

Järfälla kommun om Folium
Anbud Folium upplevs ha ett väl genomtänkt gestaltningskoncept och skapar en nytänkande vy mot E18 genom snedställda byggnadskroppar. Höjdskillnaderna tas upp på ett naturligt sätt i förslaget och tydliga gårdsrum skapas genom placeringen av byggnadskropparna. Bebyggelsens placering i området 1c gör att grönskan ges ett stort utrymme i förslaget. Grönskan har lyfts fram genom stadsodling och grön förgårdsmark.

Byggstart är beräknad till hösten år 2019.

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder