aktuellt

Ny handbok för den hållbara småstaden

Att bygga hållbart ska inte vara komplicerat. Arkitekterna Krook & Tjäder har tillsammans med Trivector tagit fram en handbok för den hållbara småstaden med konkreta exempel på enkla och kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras på kvartersnivå. Handboken riktar sig till de som arbetar med hållbar stadsutveckling på en kommun och byggherrar som är delaktiga i stadsbyggnadsprocessen.

- Åtgärderna kan passa alla kommuner, men har särskilt valts ut med tanke på den lilla kommunen, med de begränsningar i ekonomi och resurser som det innebär, säger Emma Olvenmyr, planeringsarkitekt på Krook & Tjäder och en av författarna till handboken. De hjälper oss att höja ambitionsnivån i stadsbyggandet och ger ett mervärde till hela stadsdelen.

I handboken finns konkreta åtgärder för stadsrum och stadsliv, hälsa och välbefinnande, resurshushållning, grönska och ekosystemtjänster och klimat- och miljöpåverkan. Förslagen sträcker sig från den enkla bänken inbäddad i grönska vid en bostadsentré som lockar till social samvaro till den klimatsmarta byggnadsstommen i trä. Tanken är att kommunen ska kunna plocka ut de åtgärder de vill se genomförda i ett område och ta med i detaljplaner, markanvisningsavtal, kvalitetspro­gram och i dialogen med byggherrarna.

- Handboken är viktig för att lyfta hållbarhetsfrågorna i ett tidigt skede, vilket ökar sannolikheten att de genomförs, säger Elvira Grandin, landskapsarkitekt på Krook & Tjäder och medförfattare.

Handboken har tagits fram i samarbete mellan olika aktörer och har finansierats av Region Skåne, Bjuvs kommun och den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande. Idén till handboken kom med anledning av att Bjuvs kommun står inför en omvandling av ett stort område till bostäder och önskade stöd i dialogen med byggherrarna kring hållbarhet. Kjell-Åke Holmgren har bidragit med kostnadsuppskattningar för de olika åtgärderna.

För mer information, kontakta Emma Olvenmyr, planeringsarkitekt och CityLab-samordnare på Krook & Tjäder.

Läs "HÅLLBAR SMÅSTAD - Handbok för planering av levande kvarter" >>

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder