aktuellt

Krook & Tjäder i samarbete med Ekstrands

BAS-familjen är en serie dörrar utvecklad i nära samarbete mellan Ekstrands och Arkitekterna Krook & Tjäder. Idén bygger på att dörren är en viktig del av den arkitektoniska upplevelsen där tidlös form och gedigen kvalitet har varit i fokus. BAS-familjens produkter finns tillgängliga från och med idag.

Med en enkel, tidlös formgivning och med materialitet som kännetecknar skandinavisk design, ger BAS-familjen beständighet över tid. I kombination med gedigen kvalitet är det viktiga förutsättningar för en hållbar arkitektur.

- Vi är stolta över samarbetet där vi fått möjlighet att ta fram denna dörr-familj tillsammans med Ekstrands som är en stark aktör inom fönster och dörrar, konstaterar Cia Eriksson kreativ strateg på Krook & Tjäder. Vår idé bygger på att dörren är en viktig del av den arkitektoniska upplevelsen där enkelhet, blandbarhet och materialitet varit ledord i utvecklingsarbetet. BAS-familjen består av massiva slag- och skjutdörrar. Dörrarna kan levereras som täta dörrar eller som glasdörrar med dolda eller synliga karmar.

- Vi blev nyfikna på Krook & Tjäders idé och valde att gå vidare i samarbetet, konstaterar Heidi Ekstrand, VD på Ekstrands Dörrar & Fönster. BAS-familjen innefattar ett fint utbud av dörrtyper, skjutdörrar, materialitet och kulörer. När du öppnar och stänger dörren första gången förstår du vad vi menar med kvalitetsskillnad. En stum men samtidigt mjuk känsla, följt av ett litet klick. Dörr-familjen är en massiv eller semimassiv innerdörr för den rätta känslan, och våra karmsystemen har alltid en komforthöjande tätningslist.

Arbetet med dörr-serien startade i Krook & Tjäder LABS, en laborativ verksamhet med syfte att proaktivt utforska strategisk innovation i gränssnittet mellan kreativitet, hållbarhet och arkitektur.

 Läs mer på Ekstrands om BAS-familjen >>

 

För mer information.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss:

Daniel Berg, arkitekt - Krook & Tjäder
Cia Eriksson, kreativ strateg - Krook & Tjäder
Heidi Ekstrand, VD - Ekstrands Dörrar & Fönster

 

 

 

Krook & Tjäder in collaboration with Ekstrands

The BAS family is a series of doors developed in close collaboration between Ekstrands and Krook & Tjäder. Inspiration to work together came from the door being an integral part of an architectural experience, focusing on timeless form and solid quality. The Architect range products are available from today.

With a simple, ageless design and materiality that characterises Scandinavia, the Architect range possess solid quality and give durability into the future. These are vital necessities for sustainable architecture.

- ‘We are proud of the collaboration where we have had the opportunity to develop this door family together with Ekstrands who is a strong player in windows and doors’ states Cia Eriksson creative strategist at Krook & Tjäder. ‘Our idea is based on the fact that the door is an important part of the architectural experience where simplicity, miscibility and materiality have been key words in the development work.’ The Architect range consists of massive swinging and sliding doors. The doors can be delivered as sealed doors or as glass doors with hidden or visible frames.

- ‘We became curious about Krook & Tjäder's idea and chose to continue in the collaboration’ states Heidi Ekstrand, CEO of Ekstrand's Doors & Windows. ‘The Architect range includes a fine range of door types, sliding doors, materiality and colours. When you open and close the door for the first time, you understand what we mean by quality difference. A silent but at the same time soft feeling, followed by a small click. The door family is a solid or semi-solid interior door for the right feeling, and our frame systems always have a comfort-enhancing sealing strip.’

Work on the door series started in Krook & Tjäder LABS, intending to proactively explore strategic innovation at the interface between creativity, sustainability and architecture.

 Read more >>

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder