aktuellt

Gothenburg CoValley med byggherredriven detaljplan

Gothenburg CoValley är en gemensam satsning mellan Next Step Group AB och Vectura Fastigheter AB. Projektet syftar till att skapa ett Life Science-centrum med innovativa miljöer och mötesplatser som ska locka forskare och entreprenörer från hela världen. Krook & Tjäder har anlitats som plankonsult för att stötta byggherren i planprocessen.

Arbetet har drivits som en byggherredriven detaljplan. Samverkan har varit avgörande för att få till en effektiv process där kommunens intressen och byggherrens idéer och resurser samsynkats.

- Krook & Tjäder har med sin erfarenhet kring komplexa planprojekt svarat för att driva planarbetet framåt och samordna arbetet mellan berörda aktörer.Framtagande av planhandlingarna skett i nära samarbete med Gehl arkitekter, säger Anna-Maria Fuxén vd på GothenburgCoValley. Stor focus har legat på att skapa en unik miljö där människan är i fokus och där anställda kan leva dygnet runt.

Inom området möjliggörs en exploatering av 100 000 m2 bruttoarea, BTA, fördelat på kontor, centrumändamål, hotell och bostäder.

- Upplägget har inneburit att vi har fungerat som en länk mellan byggherre och kommunen, berättar Carolina Högvall. Fördelen med denna arbetsmodell är att kunna få en tydlig koppling mellan projektidé och detaljplan. Det ger även utrymme för byggherren att forma innehållet utifrån de utredningar och kontakter som sker under planarbetets gång.

Projektet är det första ”Byggherredrivna” planuppdraget inom Mölndals Stad.

- Detta är ett intressant projekt, där vi ansvarat för det formella myndighetsbeslut och andra avgörande knäckfrågor så som trafikutredning med förslag samt MKB, berättar Lisa Östman planchef på Mölndals Stad. Men även för avtalsfrågor kring mark- och exploatering. På så vis har kvalitetssäkring och hantering av avgörande ekonomiska ställningstagande säkerställts.

Detaljplanen går ut på samråd den 21 juni. Samrådet är ett första steg i planarbetet och syftar till att samla in synpunkter från allmänhet och berörda myndigheter.

Bild: Gehl Architects

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder